Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÂN VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÂN VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Khắc Thái Sơn1* , Nguyễn Thế Hoàn1, Hà Văn Tuyển1

1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

*Email: nkthaison@yahoo.com

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu 1.075 trường hợp thu hồi đất của 05 dự án tại thành phố Thái Nguyên cho thấy: Tỉ lệ khiếu nại của người có đất thu hồi cao, bằng 11,26%; trong đó: 73,81% số lần khiếu nại không đúng; 26,19% số lần khiếu nại đúng. Công tác giải quyết khiếu nại rất tốt, các khiếu nại đúng đã giải quyết xong hết. Sự khác nhau giữa 2 mục tiêu và 2 nguồn tiền thực hiện các nhóm dự án như sau: (i) So với Nhóm Dự án Khu dân cư thì Nhóm dự án Đường giao thông có tỉ lệ khiếu nại, tỉ lệ khiếu nại nhiều người, tỉ lệ khiếu nại đúng cao hơn; tỉ lệ khiếu nại nhiều lần thấp hơn; thái độ phục vụ tương đương. (ii) So với Nhóm Dự án Doanh nghiệp ứng tiền thì Nhóm dự án Nhà nước cấp tiền có tỉ lệ khiếu nại, tỉ lệ khiếu nại nhiều người, tỉ lệ khiếu nại đúng cao hơn; tỉ lệ khiếu nại nhiều lần thấp hơn; thái độ phục vụ tốt hơn.

Từ khóa: bồi thường, hỗ trợ, khiếu nại, tái định cư, thái độ phục vụ.

 

Research of status of land users’ complaints and land managers’ service attitude in land compensation, assistance and resettlement in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Nguyen Khac Thai Son1, Nguyen The Hoan1, Ha Van Tuyen1

1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

SUMMARY

Research results of 1,075 land acquisition cases from 05 projects in Thai Nguyen city showed: The rate of complaints from land users is high, equal to 11.26%; of which 73.81% of the times were incorrect; 26.19% of the correct times. Complaints resolution is very good, right complaints have been resolved. The difference between the 2 goals and the 2 sources of funds for the implementation of project groups is as follows: (i) Compared with the Residential Project, the Traffic Road Project has a higher rate of complaints, a higher rate of complaints, and a higher rate of correct complaints; the rate of repeated complaints is lower; equivalent service attitude. (ii) Compared with the Paid Advanced Enterprises Project, the State Project that provides money has a higher rate of complaints, rate of complaints of many people, and rate of correct complaints; the rate of repeated complaints is lower; better service attitude.

Keywords: assistance, compensation, complaints, resettlement, service attitude.

 

Người phản biện:

PSG.TS. Lê Tấn Lợi, email: ltloi@ctu.edu.vn

PGS.TS. Phan Trung Hiền, email: lqtri@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 14/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 13/11/2020

Ngày duyệt đăng: 14/11/2020

024 3821 0374