Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY As TỪ ĐẤT CỦA CÂY XUYẾN CHI (Bidens pilosa L.)

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY As TỪ ĐẤT CỦA CÂY XUYẾN CHI (Bidens pilosa L.)

Nguyễn Ngân Hà, Phạm Thị Bưởi, Phạm Thị Hà Nhung

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Email: nguyennganha@hus.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng xử lý As của cây xuyến chi (Bidens pilosa) – một loài thực vật bản địa mọc phổ biến ở nhiều vùng của Việt Nam. Các kết quả cho thấy, hàm lượng As bổ sung vào đất đã ảnh hưởng đến sinh khối của thực vật. Sinh khối thực vật không cao và giảm dần theo chiều tăng nồng độ As bổ sung vào đất. Hàm lượng As tích lũy trong thân, lá tỉ lệ thuận với lượng As được bổ sung vào đất. Trong đó, sự tích lũy As trong thân, lá cao hơn ở rễ cây. Sau 45 ngày thí nghiệm, hàm lượng As tích lũy trong sinh khối cây là 6,51 – 46,7 mg/kg chất tươi. Hệ số tích lũy As (BCF) của cây xuyến chi không cao (BCF < 1), tuy nhiên hệ số vận chuyển từ rễ lên thân và lá rất cao (3,167 – 7,358). Các kết quả cho thấy, xuyến chi là một loài thực vật tiềm năng có thể được sử dụng để giảm độc As cho đất.

Từ khóa: Asen, xuyến chi, xử lý ô nhiễm bằng thực vật.

 

Research on soil arsenic accumulation by Bidens pilosa L.

Nguyen Ngan Ha , Pham Thi Buoi, Pham Thi Ha Nhung

Faculty of Environmental Sciences, VNU University of Science, Vietnam National University

 

SUMMARY

The study was carried out to evaluate the capacity in remediating As by Bidens pilosa – a native plant species growing common in many areas of Vietnam. The results show that the content of As added in soil affects biomass of plants. Plant biomass is not high and decreases when As concentration added in soil increasing progressively. As contents accumulated in stems, leaves are proportional to the amount of As added to the soil. In there, accumulation of As in stems and leaves is higher than that of in roots. After 45 days of experiment, As content accumulated in plant biomass is 6.51 – 46.7 mg/kg of fresh matter. Arsenic bioconcentration factor (BCF) of Bidens pilosa is not high (BCF < 1), nevertheless translocation factor (TF) from roots to stems and leaves is very high (3.167 – 7.358). The results demonstrate Bidens pilosa is a potential plant species that can be used to reduce As toxins in soils.

Keywords: Arsenic, Bidens pilosa, phytoremediation.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 12/9/2018

Ngày thông qua phản biện: 18/3/2020

Ngày duyệt đăng: 20/3/2020

024 3821 0374