Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ TRAI CÁNH MỎNG (Cristaria bialata) ĐỂ HẤP THỤ PHỐT PHO (PO43-) TRONG NƯỚC THẢI Ô NHIỄM

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ TRAI CÁNH MỎNG (Cristaria bialata) ĐỂ HẤP THỤ PHỐT PHO (PO43-) TRONG NƯỚC THẢI Ô NHIỄM

Trần Thị Phả1, Hoàng Thị Mai Hương1, Văn Hữu Tập2, Trần Hải Đăng1
Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.
2 Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Nghiên cứu xử lý PO43- bằng vỏ trai cánh mỏng là do trong vỏ trai cánh mỏng có cấu tạo chính từ thành phần canxi carbonat, nên có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong nước thải, đặc biệt là PO43-. Hiệu quả xử lý PO43- của chúng rất cao, đạt từ 96,67% đến 99,67%. Nguyên liệu rẻ cùng với khả năng xử lý cao nên rất dễ dàng được ứng dụng để xử lý nước thải.
Từ khóa: Vỏ trai cánh mỏng, hấp thụ, PO43-, nước ô nhiễm.

Study on using Cristaria bialata in absorbing PO43- in wastewater
Tran Thi Pha1, Hoang Thi Mai Huong1, Van Huu Tap2, Tran Hai Dang1
1 Thai Nguyen University of Agriculture and forestry
2 Thai Nguyen University of Sciences
SUMMARY
The study on using the shell of Cristaria bialata to process PO43- is based on the fact that the shell is composed mainly of calcium carbonate. It can absorb the contaminants in wastewater, especially the PO43- anion. This PO43- processing is significantly effective. The success rate can reach from 96.67% to 99.67%. The material is low – cost and the processing efficiency is high. Therefore it is a reasonable method for sewage treatment.
Keywords: Cristaria bialata, PO43-, sewage.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 18/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 22/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374