Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Phan Đình Binh1*, Nguyễn Đức Nhuận1, Nguyễn Lan Hương1, Nguyễn Ngọc Anh1,
Ngô Thị Hồng Gấm1, Nguyễn Quang Thi1, Phan Tiến Hùng1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

* Email: phandinhbinh@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với khu di tích lịch sử văn hóa được thực hiện tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Khảo sát thực địa và điều tra theo phương pháp PRA đã được sử dụng để thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 khu có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đó là: Khu xóm Đuổm (xã Động Đạt), khu làng văn hóa Đồng Xiền (hồ và thung lũng hoa) (xã Yên Lạc), khu làng văn hóa du lịch cộng đồng Đồng Tâm (xã Tức Tranh) và khu hồ Na Mạt (xã Ôn Lương). Đây là những khu có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái gắn với các điểm di tích lịch văn hóa như: Di tích lịch sử Đền Đuổm, Di tích nơi thành lập Đại đoàn quân tiên phong, Di tích Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Đình Khuân Rang… Việc phát triển du lịch sinh thái là cơ hội cho người dân địa phương có cơ hội tham gia vào các hoạt động nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Từ khóa: du lịch, du lịch sinh thái, điểm di tích, phát triển du lịch, tiềm năng du lịch.

 

SUMMARY

Study on eco-tourism development associated with cultural, historical relic sites in Phu Luong district, Thai Nguyen province

Phan Dinh Binh1, Nguyen Duc Nhuan1, Nguyen Lan Huong1, Nguyen Ngoc Anh1, Ngo Thi Hong Gam1, Nguyen Quang Thi1, Phan Tien Hung1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

A study on ecotourism development associated with cultural, historic relic sites was implemented in Phu luong district, Thai Nguyen province. The method of field survey and PRA method were used to collect documents and data for the study. The results showed that, there are four areas having the potential for ecotourism development, which are: Duom village (Dong Dat commune) Dong Xien cultural village (lake and flower valley,Yen Lac commune), Dong Tam community cultural tourism village (Tuc Tranh commune) and Na Mat lake area (On Luong commune). These are areas with great potential for developing eco-tourism associated with cultural and historical relics such as: the historical site of Duom Temple, the site where the Vanguard Army corps was established, and the relic of the Congress of Veterans. The 1st National Emulation Soldiers Congress, Khuan Rang Temple… Eco-tourism development is an opportunity for local people to increase their income, improve their lives, protect the ecological environment and public health, at the same time to attract tourists to visit and enjoy cultural value, land and people of Phu Luong.

Keywords: ecotourism, relic sites, tourism, tourism development, tourism potentials.

 

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Email: nguyenthedang@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 25/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 26/8/2021

024 3821 0374