Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Nguyễn Thuỳ Linh1*, Nguyễn Thu Thùy1, Trương Thành Nam1, Vũ Đăng Quang2

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

2 Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

* Email: nguyenthuylinh@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Giá đất là một trong những nguyên nhân gây ra những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hàng năm Nhà nước đều đưa ra bảng giá đất mới nhưng giá đất quy định thường chỉ bằng 60 – 70%, thậm chí cá biệt có nơi chỉ bằng 20 – 30% so với giá giao dịch ngoài thị trường tự do. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất ở được xếp theo thứ tự ảnh hưởng bao gồm: loại đường phố, vị trí thửa đất, chiều rộng mặt tiền của thửa đất và các dự án quy hoạch. Trong đó yếu tố về loại đường phố và vị trí thửa đất có mức độ ảnh hưởng nhiều (4,06 và 3,92 điểm).

Từ khóa: giá đất ở, thành phố Vĩnh Yên, yếu tố ảnh hưởng.

 

SUMMARY

Study of some factors affecting residential land price in Vinh Yen city,
Vinh Phuc province

Nguyen Thuy Linh1, Nguyen Thu Thuy1, Truong Thanh Nam1, Vu Dang Quang2

1Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

2Land Fund Development Center Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

 

Land price is one of the causes of difficulties in compensation for damage when the State recovers land to implement investment projects, when land users fulfill financial obligations while being allocated land and issued land use right certificates. Every year, the State issues a new land price list, but the regulated land price is usually only 60 – 70%, even in some places it is only 20 – 30% compared to the transaction price in the free market. The research results show that the factors that directly affect the price of residential land including: population and GDP fluctuations, street type, location of the land plot, width of the frontage of the land lot, and planned projects. In which the factor of the location of the land plot and the type of street has the greatest influence (4,06 – 3,92 points).

Keywords: factors affecting, residential land price, Vinh Yen city.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Email: nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 23/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 02/8/2021

Ngày duyệt đăng: 30/8/2021

024 3821 0374