Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG NAM THÀNH, THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG NAM THÀNH, THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

Trần Thị Hiền1, Hoàng Văn Hùng2
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
2 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
TÓM TẮT
Nam Thành là một phường nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đây là một phường có đường quốc lộ 1A xuyên Việt đi qua, được gọi là đường 30/6. Con đường gắn với sự kiện giải phóng thành phố Ninh Bình và tỉnh Ninh Bình. Sự phát triển về kinh tế của phường Nam Thành đã là động lực lớn tác động đến giá đất của phường trong thời gian qua. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình năm 2016 có ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý đất đai và là cơ sở minh bạch hóa thị trường bất động sản. Có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng chính đến giá đất được lựa chọn nghiên cứu là: vị trí, cơ sở hạ tầng, khả năng sinh lợi, đặc điểm của thửa đất và yếu tố khác. Nghiên cứu cũng đã xác định được vị trí là yếu tố tác động lớn nhất đến giá đất. Nghiên cứu này cũng đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá đất tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình và là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu tương tự ở các địa phương khác.
Từ khóa: Nam Thành, giá đất, giá biến động, quyền sử dụng đất, yếu tố ảnh hưởng.

Research on some affecting factors to the land price in Nam Thanh ward, Ninh Binh city in 2016
Tran Thi Hien1, Hoang Van Hung2
1 Thai nguyen University of Agriculture and Forestry
2 Thai nguyen University – Lao Cai Campus
SUMMARY
Nam Thanh is a ward located in the center of Ninh Binh city, Ninh Binh province. This is a ward that the national highway No.1A crossing Viet Nam goes through, known as 30/6 road. This road associated with the liberation of Ninh Binh city and Ninh Binh province. The economic development of Nam Thanh ward has been a major motivation of the ward, which has great impact on the price of the ward’s residential land recently. Studying a number of factors affecting the price of residential land in Nam Thanh ward, Ninh Binh city in 2016 is important for land management and is a basis for integrity of the real estate market. There are five major factors that affect the prices of land that are chosen to study: location, infrastructure, profitability, characteristics of land and other factors. The study also identifies the location factor being the biggest affecting factor on land prices. This research has also proposed some solutions to improve the efficiency of land valuation in Nam Thanh ward, Ninh Binh city and is an important basis for similar studies in other localities.
Keywords: Nam Thanh ward, land price, fluctuation price, land use right, affecting factors

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 18/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 22/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374