Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG VÀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG VÀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Cao Trường Sơn1, Hồ Thị Lam Trà1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn trong giai đoạn 2014 – 2016 nhằm xác định mối quan hệ giữa hoạt động giao đất, giao rừng với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường (DVMT) rừng. Thu thập số liệu thứ cấp, phỏng vấn người cung cấp thông tin chính và điều tra hộ gia đình là các phương pháp chính đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác giao đất, giao rừng được thực hiện khá tốt tại huyện Ba Bể đạt tỷ lệ 76,17%. Bên cạnh đó, tổng số tiền chi trả DVMT rừng huyện Ba Bể nhận được trong giai đoạn 2013 – 2016 là 8,872 tỷ đồng. Công tác giao đất, giao rừng có mối liên hệ mật thiết với việc thực hiện chính sách chi trả DVMT rừng. Cụ thể việc giao đất, giao rừng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định người cung ứng DVMT; xây dựng hồ sơ chủ rừng; đánh giá và nghiệm thu chất lượng rừng; và quá trình chi trả tiền cho các chủ rừng. Ngược lại, chi trả DVMT rừng khuyến khích người dân nhận rừng để quản lý và bảo vệ tốt hơn.
Từ khóa: Chi trả dịch vụ môi trường rừng, giao đất, giao rừng, huyện Ba Bể.

Studying on the relationship between forest management decentralization and payments for forest environmental services in Ba Be district of Bac Kan province
Cao Truong Son, Ho Thi Lam Tra
This study was carried out in Ba Be district of Bac Kan province for the period of 2014 – 2016 to determine the relationship between forest management decentralization and payments for forest environmental services (PFES). Secondary data collection, interviews with key informants and household surveys are the main methods used in this study. Research results showed that the forest management decentralization was well done in Ba Be district at a rate of 76.17%. Beside that the total amount of money which Ba Be district received from PFES in the period of 2013 – 2016 was VND 8.872 billion. Finally, forest management is closely related to the implementation of the PFES policy. In particular, it facilitates the identification of environmental services providers; building records of forest owners; evaluation and acceptance of forest quality; and implementing the process of payment to forest owners. In contrast, PFES encourages people to receive forests for better management and protection.
Keywords: Ba Be district, forest management decentralization, payments for forest environmental services.

Người phản biện: GS.TSKH. Phan Liêu
Email: phlieu-iege-vn@vnn.vn
Ngày nhận bài: 13/3/2017
Ngày thông qua phản biện: 17/7/2017
Ngày duyệt đăng: 20/7/2017

024 3821 0374