Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐẤT CHO BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐẤT CHO BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Tuấn1, Lê Thái Bạt2, Hồ Quang Đức3, Lại Quang Trung1, Trần Thùy Chi1

[1]Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
2Hội Khoa học Đất Việt Nam.
3Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

TÓM TẮT

Mục đích của bài báo là rà soát, phân tích và lựa chọn hệ thống phân loại đất (HTPLĐ) phù hợp với công tác phân loại, giám định, trưng bày các tiêu bản đất nguyên khối tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN), chỉnh sửa và cập nhật những kết quả nghiên cứu phân loại đất mới ở trong nước, những tiến bộ trong HTPLĐ của FAO – UNESCO – WRB năm 2014. Kết quả là bản dự thảo HTPLĐ Việt Nam của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 2008 gồm 4 cấp: nhóm đất, đơn vị đất, đơn vị đất phụ và chủng đất, được lựa chọn cho phân loại, giám định tiêu bản đất nguyên khối tại BTTNVN sau khi hiệu chỉnh và cập nhật. Hệ thống này đã bổ sung 2 nhóm đất: nhóm đất nâu thẫm, đất mới biến đổi; tách một nhóm đất mới là nhóm đất mặn kiềm; 11 đơn vị đất, 39 đơn vị đất phụ. Như vậy, HTPLĐ Việt Nam áp dụng cho BTTNVN gồm 25 nhóm đất, 86 đơn vị đất, 473 đơn vị đất phụ và các chủng đất, đảm bảo có thể trao đổi thông tin đất quốc tế thuận lợi.

Từ khóa: hệ thống phân loại đất Việt Nam, định tính, định lượng, thông tin quốc tế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

 

Selecting and adapting a Vietnam soil classification system for Vietnam National Museum of Nature

Nguyen Thanh Tuan1, Le Thai Bat2, Ho Quang Duc3, Lai Quang Trung1, Tran Thuy Chi1
1Vietnam National Museum of Nature
2Vietnam Society of Soil Science
3Institute of Soils and Fertilizers

SUMMARY

The aim of the article is to review, analyze and select a soil classification system which is appropriate for classifying, identifying and exhibiting monoliths in Vietnam National Museum of Nature (VNMN). Adjusting and updating the selected system were done based on the recently new results on soil classification in Vietnam and improvements of FAO – UNESCO – WRB’s one in 2014. The result was the draft of Vietnam soil classification system proposed by Soils and Fertilizers Research Institute (2008) that was selected for VNMN after adjusting and updating. The system for VNMN was added 2 soil groups (Phaeozems and Cambisols) and 11 soil units, 39 soil subunits, and divided a new soil group (Solonetz). Consequently, it inludes 25 soil groups, 86 soil units, 473 soil subunits and soil varieties. It allows favourably communicating Vietnam soils to international organizations.

Keywords: Vietnam soil classification system, qualitative, quantitative, international communication, Vietnam National Museum of Nature.

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh
Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 27/7/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2021

Ngày duyệt đăng: 26/02/2021

024 3821 0374