Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LIÊN THÔNG THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LIÊN THÔNG THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Trương Đỗ Thùy Linh1*, Nguyễn Ngọc Thy1, Nguyễn Thị Thanh Tuyền1

1 Khoa Quản lý đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh * Email: truongdothuylinh@hcmuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Mô hình Liên thông thuế (LTT) trong cấp GCN của tỉnh Đồng Nai công bố ngày 01/11/2017 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 8/2016/TTLT-BTC-BTNMT của liên Bộ Tài chính – Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Quyết định số 2880/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giúp phát huy tối đa hiệu quả của mô hình LTT trong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là GCN) tại TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2017 – 2021). Kết quả nghiên cứu: 1. Tình hình thực hiện: i) Tính đến 30/6/2021, tổng số hồ sơ LTT là 98.906 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ đạt đã tăng từ 78,89% (năm 2017) lên 81,76% (năm 2021) và tỷ lệ hồ sơ không đạt giảm từ 21,11% (năm 2017) xuống còn 10,77% (năm 2021); ii) Hình thức LLT điện tử đạt hiệu quả tối ưu so với LTT truyền thống với 97.944 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,03% tổng hồ sơ LTT trên địa bàn; 2. Đánh giá hiệu quả Mô hình LTT: i) Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn từ 02 đến 20 ngày; ii) Việc áp dụng mô hình LTT, giúp người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi công khai quá trình xử lý hồ sơ thông qua nhiều kênh thông tin như: internet, tin nhắn Zalo hoặc SMS…; iii) Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong hệ thống LTT điện tử đã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính: rút gọn quy trình xử lý hồ sơ, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, viên chức, tạo điều kiện cho người SDĐ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, từ đó giúp đảm bảo nguồn thu vào NSNN; iv) Một số hạn chế của mô hình LTT về phần mềm hệ thống chưa hỗ trợ xem trực tiếp file đính kèm; Chưa tích hợp quy trình đối với trường hợp thụ lý cùng lúc hồ sơ của nhiều thửa đất thuộc cùng một chủ sử dụng; Băng thông quá tải xử lý chậm hoặc không đáp ứng yêu cầu giao dịch, lưu trữ cập nhật dữ liệu đối với cơ quan thuế; 3. Đề xuất giải pháp: i) Nâng cấp phần mềm hệ thống LTT; ii) Nâng cấp tốc độ đường truyền lên 50 Mb/s; iii) Tích hợp việc xác định các loại NVTC đối chủ sử dụng có hồ sơ nhiều thửa đất; iv) Tích hợp cơ sở dữ liệu LTT đáp ứng yêu cầu các cơ quan TN&MT và Thuế với Kho bạc Nhà Nước, trong quản lý, truy xuất, khai thác và tra cứu thông tin.

Từ khóa: Liên thông thuế điện tử, giấy chứng nhận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

SUMMARY

Research on effectiveness of electronic tax interconnection model in certification of land use right, household ownership and other land-attached assets in Bien Hoa city, Dong Nai province

Truong Do Thuy Linh1, Nguyen Ngoc Thy1, Nguyen Thi Thanh Tuyen1

1 Faculty of Land and Real Estate Management, Nong Lam University, Ho Chi Minh City

 

The LTT model in the granting of certificates of Dong Nai Province announced on November 1, 2017 according to the guidance in the Joint Circular 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT of the inter-Ministry of Finance, Natural Resources and Environment (TN&MT) and Decision 2880/2016/QD-UBND of Dong Nai People’s Committee. The study was carried out to assess the current situation and propose solutions to maximize the effectiveness of the Tax Interconnection (LTT) model in granting certificates of land use rights, ownership of houses and other assets attached to land (collectively referred to as certificate of license) in Bien Hoa city, Dong Nai province in the period (2017-2021). Research results: 1. Implementation status: i) As of June 30, 2021, the total number of LTT applications is 98,906 applications, of which the number of successful applications has increased from 78.89% (in 2017) to 81.76% (in 2021) and the rate of failed applications decreased from 21.11% (in 2017) to 10.77% (in 2021); ii) The electronic form of LLT achieved optimal efficiency compared to the traditional LTT with 97,944 records, accounting for 99.03% of the total LTT records in the area; 2. Evaluating the effectiveness of the LTT Model: i) The processing time for the application is shortened from 02 to 20 days; ii) The application of LTT model, helping people and businesses can publicly monitor the processing of records through many information channels such as internet, Zalo or SMS messages…; iii) The close coordination between relevant agencies in the electronic LTT system has met the requirements of administrative procedure reform: shortening the application processing process, streamlining the apparatus, promoting the sense of responsibilities in the contingent of officials and employees, creating conditions for land users to fulfill their financial obligations, thereby helping to ensure revenue into the state budget; iv) Some limitations of the LTT model in terms of system software not supporting direct viewing of attached files, not integrating the process for the case of simultaneous processing of documents of many land plots belonging to the same owner; the bandwidth is overloaded, processing slow or not meeting the transaction requirements, storing and updating data for tax authorities; 3. Proposed solutions: i) Upgrading LTT system software; ii) Upgrading the transmission speed to 50 Mb/s; iii) Integrating the identification of types of NVTC for users with records of many land plots; iv) Integrating LTT database to meet the requirements of MONRE and Taxation agencies with the State Treasury, in managing, retrieving, exploiting and looking up information.

Keywords: electronic tax communication, certificate, Bien Hoa city, Dong Nai province.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 08/8/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/9/2021

Ngày duyệt đăng: 15/9/2021

024 3821 0374