Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, LIÊN HỆ VỚI CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU VỰC

NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG, LIÊN HỆ VỚI CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU VỰC

Lê Thị Phương Quỳnh1, Lương Thế Lượng1, Trần Kông Tấu2, Châu Văn Minh1

1Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khoá:  hàm lượng, chất rắn lơ lửng, nước, sông Hồng, chế độ thuỷ văn, sử dụng đất

 

Summary

Studies on suspended matters flux related with hydrology regime and land use in the Red River system

Suspended matter (SM) in rivers is strongly affected by meteo-hydrological regime and human activities on land use. Results on SM values during 2002 used to estimate suspended matters load in the Red River system which is the biggest river in north Vietnam. Suspended matters vary much from dry season to rainy season. The peak of SM in the flood in rainy season in 2003 observed is 2177 mgSM/l at Yen Bai station. Value average at Ha Noi station, in the downstream of Red River is 185.5 mgSM/l.

024 3821 0374