Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Phan Kiều Diễm1* , Võ Quang Minh1 , Nguyễn Kiều Diễm1

1Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

*Email: pkdiem@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Việc kiểm kê đất đai được thực hiện định kỳ mỗi năm năm, công tác này thường đòi hỏi tốn kém nhiều thời gian, nhân lực và vật lực, trong khi đó việc thay đổi hiện trạng sử dụng đất thực tế nhưng vẫn chưa đăng ký, cập nhật vẫn là thách thức và lo ngại của các nhà quản lý địa phương. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trường hợp nghiên cứu cụ thể tại thành phố Long Xuyên năm 2019 sử dụng công nghệ viễn thám. Nghiên cứu đã sử dụng 22 ảnh viễn thám Sentinel-2, độ phân giải 10 m, để phân loại các hiện trạng dựa vào chuỗi ảnh chỉ số khác biệt thực vật, qua đó so sánh đánh giá với phương pháp điều tra truyền thống. Kết quả đã giải đoán và phân thành 5 loại hiện trạng sử dụng đất (cây lâu năm, lúa, thuỷ sản, sông rạch và đất xây dựng) với độ chính xác toàn cục là 85,49%, hệ số Kappa là 0,80. Qua đó cho thấy, việc ứng dụng ảnh viễn thám trong xác định sự phân bố và diện tích các kiểu sử dụng phục vụ công tác kiểm kê mang tính khả thi cao. Nghiên cứu cũng đề xuất quy trình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ứng dụng phương pháp viễn thám nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai phục vụ cho mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

Từ khóa: ảnh Sentinel-2, chuỗi ảnh khác biệt thực vật, hiện trạng sử dụng đất, kiểm kê đất đai.

 

Solutions for enhancing the efficiency of land inventory, mapping current land use status – a case study in Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam

Phan Kieu Diem1, Vo Quang Minh1, Nguyen Kieu Diem1

1Land Resources Department, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

Land inventory is carried out every five years, which required a lot of time, human resources and facilities while the updating of land pracel changed status but not register are still challenge and concerned of local managers. This study aims to find solutions to improve the efficiency of the inventory and mapping of land use status of Long Xuyen City in 2019 using remote sensing technology. The study used 22 Sentinel-2 remote sensing images, 10-meter resolution, to classify land use types based on a series of images of the Normal Difference Vegetation Index (NDVI), then comparing classified result with traditional inventory method. The results show that the classified current land uses (orchards, rice crop, aquaculture, water bodies and built-up land)have an overall accuracy of 85.49%, Kappa coefficient at 0.80. It revealed that the application of remote sensing images in mapping the current land use types to support the land inventory is high recommendation. This study also proposed the process of implementing land inventory, mapping land use status with the application of remote sensing methods to improve the efficiency of land inventory, serving the information technology application in state management.

Keywords: Sentinel-2 images, NDVI time series, current land use types, land inventory.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Email: nthdiep@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 14/11/2020

Ngày thông qua phản biện: 17/11/2020

Ngày duyệt đăng: 19/11/2020

024 3821 0374