Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ĐỊNH CANH MỘT SỐ LOẠI HÌNH ĐẤT ĐỎ BAZAN Ở TỈNH CÔNG PÔNG CHÀM, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

NGHIÊN CỨU ĐỊNH CANH MỘT SỐ LOẠI HÌNH ĐẤT ĐỎ BAZAN Ở TỈNH CÔNG PÔNG CHÀM, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Nguyễn Thúc Huyên, Hoy Srei, Vathanak Reasey (trang 55-58)

Từ khoá:  định canh, đất, đất đỏ, bazan, Công Pông Chàm, Campuchia

 

Summary

Study on monoculture of some red-soil types developed on basalt rocks in Congpongcham province, Kingdom of Cambodia

Research on 3 soil profiles of red-soil developed on basalt rocks. The soil types were classified by Vietnam soil classification, WRB and USA soil classification systems.

024 3821 0374