Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Trương Thành Nam1*, Nguyễn Ngọc Nông1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

* Email: truongthanhnam@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Kết quả nghiên nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xác định được 3 nhóm đất chính: Nhóm đất đỏ vàng có diện tích lớn nhất là 43.422,5 ha gồm 6 loại đất, phân bố nhiều ở độ dốc từ 30 – 80 là 13.832,2 ha và chủ yếu ở khoảng độ cao 100 – 500 m là 40.211.4 ha. Nhóm đất phù sa chỉ có đất phù sa ngòi suối với diện tích 4.008,3 ha, phân bổ ở nhiều ở độ dốc 30 – 80 là 1.993,3 ha và chủ yếu ở khoảng độ cao 100 – 500 m là 2.198,0 ha. Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ có 1.879,6 ha, phân bổ chủ yếu ở độ dốc 30 – 80 là 1.00,4 ha và chủ yếu ở khoảng độ cao 100 – 500 m là 1.455,2 ha. Mỗi nhóm đất đều có đặc trưng về chỉ tiêu dinh dưỡng và có sự phân bố không đồng đều theo độ dốc và phân tầng độ cao địa hình. Thành phần cơ giới các loại đất biến đổi từ cát pha đến thịt sét. Độ chua của đất biến động từ chua nhiều đến trung tính tùy theo từng vùng. Nhìn chung, trong toàn phẫu diện hàm lượng các chất dinh dưỡng trong các loại đất thường ở mức nghèo đến trung bình. Kết quả nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất góp phần cung cấp sơ sở khoa học cho việc xây dựng giải pháp hiệu quả trong quy hoạch sử dụng đất và bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý trong sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: bản đồ đất Định Hóa, đặc điểm tài nguyên đất, huyện Định Hóa.

 

SUMMARY

Study on soil resources characteristics of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province

Truong Thanh Nam1, Nguyen Ngoc Nong1

1Faculty of Resources management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

The study has identified 3 main soil groups including: Acrisols group including 6 soil types with the largest area of ​​43,422.5ha. The area of Acrisols group distributed in slope between 30 – 80 is 13,832.2ha and at the altitude of 100 – 500m is 40,211.4 ha. The Fluvisols group has only Alluvial soils of streams with an area of ​​4,008.3ha which, distributed in slope from 30 – 80 is 1,993.3ha and at altitudes between 100 – 500m is 2,198,0ha. The group of Dystric Gleysols has 1,879.6 ha in which, distributed in slope from 30 – 80 is 1,000.4ha and at the altitudes between 100 – 500m is 1,455,2ha. Each soil group has its own characteristics in terms of nutrients and has an uneven distribution according to the slope and stratification of terrain elevation. The soil texture varies from sandy loam to clay loam. Soil acidity varies from very acidic to neutral depending on the region. In general, the nutrient content in the soils is generally poor to moderate in the overall profile. The study results contribute to providing a scientific basis for the development of effective solutions in land use planning and a reasonable arrangement of crop structures in agricultural production.

Keywords: Map of soil types in Dinh Hoa district, properties of soil resources, Dinh Hoa district.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Email: nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 18/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

024 3821 0374