Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHỤC VỤ HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHỤC VỤ HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Thy1, Trương Đỗ Thùy Linh1*, Võ Thị Xuân2

1Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

2Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

*Email: truongdothuylinh@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trước 01/8/2016 (theo Thông tư 17/2010/TT-BTNMT) phải chuyển đổi dữ liệu về cấu trúc hiện hành. Là đơn vị tiên phong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu của Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh cần được chuyển đổi cấu trúc. Với phương pháp mô hình hóa, nghiên cứu đã xây dựng bộ cấu trúc dữ liệu địa chính mới cho Quận 6 (37 bảng thuộc 7 nhóm dữ liệu thuộc tính, 16 sơ đồ quan hệ và 6 nhóm lớp dữ liệu không gian). Ngoài ra, với phương pháp ứng dụng GIS và công nghệ thông tin, nghiên cứu đã chuyển đổi thành công cấu trúc dữ liệu địa chính của Phường 9, Quận 6 sang cấu trúc mới (2.541 bản ghi thửa đất, 2.081 bản ghi tài sản, 2.413 bản ghi về người, 2.784 bản ghi kê khai đăng ký, 2.377 bản ghi pháp lý). Việc chuyển đổi được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng; đảm bảo tính chính xác, khoa học và toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Kết quả này giúp tận dụng nguồn dữ liệu hiện có trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính và đồng bộ cấu trúc dữ liệu các cấp; góp phần xây dựng cơ sở liệu đất đai quốc gia.

Từ khóa: dữ liệu thuộc tính địa chính, dữ liệu không gian địa chính, chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, quận 6 – TP. Hồ Chí Minh.

 

Research to convert the data structure for perfecting the cadastral database district 6, Ho Chi Minh city

Nguyen Ngoc Thy1, Truong Do Thuy Linh1, Vo Thi Xuan2

1Faculty of Land and Real Estate Management, HCMC. Nong Lam University

2Branch Office for Land Registration of Bac Tan Uyen district, Binh Duong province

SUMMARY

According to MONRE’s regulation, all localities, which built cadastral databases in the old standard of cadastral data according to Circular 17/2010/TT-BTNMT before 01/8/2016, must convert their database to the current structure of land data standard at Circular 75/2015/TT-BTNMT. As the first unit which built cadastral database, the cadastral database of District 6-HCMC needs to be restructured. With modeling methodology, the study has established new cadastral data structure for District 6 (consist of: 37 tables of 7 groups of attribute data, 16 relational diagrams and 6 groups of spatial data). Moreover, with method of applying GIS and information technology, our study has successfully tested in converting the structure of cadastral data in District 6 from the existing data structure to the new one (include in: 2.541 records of land parcel, 2.081 records of property, 2.413 records of people, 2.784 records of registration, 2.377 records of legal). Though this whole process was carried out easily and quickly, it still ensure the accuracy, science and integrity of cadastral database. This result helps District 6 fully re-use the existing data sources in the process of completing cadastral database. At the same time, it also helps synchronizing with the data structure at all levels and contributing to the successful construction of the national land database.

Keywords: attribute cadastral data, spatial cadastral data, convert data structure, perfect cadastral database, district 6 – HCMC.

 

Người phản biện: TS. Trương Chí Quang

Email: tcquang@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 29/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374