Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Khắc Thái Sơn1*, Lê Thị Thu Thảo1, Vũ Ngọc Hiền1, Vũ Thị Tuyết Nga1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

* Email: nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Tổng hợp kết quả điều tra xác định, đánh giá mức độ và xếp thứ tự ảnh hưởng của các nhóm yếu tố/yếu tố đến thị trường bất động sản cho thấy: (1) Tại thành phố Thái Nguyên có 20 yếu tố, chia làm 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thị trường BĐS. (2) Trong 20 yếu tố, có 15 yếu tố ảnh hưởng “nhiều”, 5 yếu tố ảnh hưởng “vừa”. Thứ tự ảnh hưởng của 20 yếu tố giảm dần như sau: vị trí (4,05 điểm); nguồn cung; khả năng sinh lợi; địa hình = nhu cầu; môi trường xã hội; thu nhập người dân; cơ sở hạ tầng; lạm phát, lãi suất; tính hữu dụng; pháp lí; quy định tín dụng; phong thuỷ; quy định thuế; sự kiện kinh tế; quy định xây dựng; kích thước, diện tích, hình dạng; dòng ngoại tệ; tỉ lệ tăng dân số; quy định về Việt kiều và nước ngoài (2,94 điểm). Trong 5 nhóm yếu tố, có 4 nhóm ảnh hưởng “nhiều”, 1 nhóm ảnh hưởng “vừa”. Thứ tự ảnh hưởng của 5 nhóm yếu tố giảm dần như sau: Các yếu tố thị trường (3,75 điểm); Các yếu tố kinh tế (3,58 điểm); Các yếu tố tự nhiên (3,56 điểm); Các yếu tố xã hội (3,48 điểm); Các yếu tố pháp lí (3,25 điểm). (3) Giải pháp: Xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư thật tốt; tạo môi trường xã hội thật lành mạnh, thân thiện; luôn đảm bảo nguồn cung BĐS vừa đủ; đảm bảo đầy đủ tính pháp lí cho các BĐS.

Từ khóa: ảnh hưởng, bất động sản, thị trường, yếu tố.

 

SUMMARY

Study on factors affacting on real estate market of Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Nguyen Khac Thai Son1, Le Thi Thu Thao1, Vu Ngoc Hien1, Vu Thi Tuyet Nga1

1Faculty of Resources management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

The study is to identify, evaluate and rank the influence of groups of factors/individual factors on the real estate market. Results showed that: (1) there are 20 factors, which were splitted into 5 groups of factors affecting the real estate market in Thai Nguyen city. (2) Out of 20 factors, there are 15 factors that influence “high”, 5 factors affect “moderate”; descending in the following order: location (4.05 points); supply; profitability; topography = demand; social environment; people’s income; infrastructure; inflation, interest rates; usefulness; legislation; credit regulations; feng shui; tax regulations; economic status; construction regulations; size, area, shape; foreign currency flow; population growth rate; regulations on overseas Vietnamese and foreigners (2.94 points). Among the 5 groups of factors, there are 4 groups of “high” influence, 1 group of “moderate” influence; descending in the following order: market factors (3.75 points), economic factors (3.58 points), natural factors (3.56 points), social factors (3.48 points), legal factors (3.25 points). (3) Proposal solutions are including: building good infrastructure of residential areas; creating a very healthy and friendly social environment; ensuring an adequate supply of real estate and full legality for real estate.

Keywords: factors, influence, market, real estate.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Văn Thơ

Email: levantho@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 25/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

024 3821 0374