Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRỒNG XEN (CÀ PHÊ, TIÊU, KEO LAI) ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG MẮC-CA TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRỒNG XEN (CÀ PHÊ, TIÊU, KEO LAI) ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG MẮC-CA TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG

Phạm Thế Trịnh1, Lê Trọng Yên2

[1] Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Email: trinhkhcn@yahoo.com

[1] Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của trồng xen (cà phê, tiêu và keo lai) đến một số tính chất đất đỏ bazan trồng mắc-ca tại huyện Tuy Đức ở 2 cấp độ dốc khác nhau. Kết quả nghiên cứu này, chỉ ra đất bazan ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là loại đất tốt cho sản xuất mắc-ca với các đặc tính lý học (độ tơi xốp) và hóa học (chất hữu cơ, hàm lượng nitơ và phốt-pho) và độ xốp của đất có thể được duy trì và cải thiện. Việc trồng xen (cà phê, tiêu và keo lai) với cây mắc-ca ở độ đốc dưới 80 đã góp phần duy trì và cải thiện độ phì đất cao hơn so với trồng mắc-ca thuần. Ở độ dốc 120 đối với mắc-ca thuần tính chất hữu cơ giảm mạnh hơn so với mắc-ca xen keo lai.Vì vậy, để cải thiện độ phì cho đất trồng mắc-ca trên đất đỏ bazan, nên trồng xen cà phê, tiêu và keo lai với mắc-caở độ dốc thấp, độ dốc cao góp phần che phủ đất hạn chế xói mòn.

Từ khóa: đất đỏ bazan, độ dốc đất, cà phê, tiêu, mắc-ca, trồng xen, Tuy Đức.

 

SUMMARY

The efects of intercropping (coffee, Piper nigrum, Acacia hydrid)
on some properties of basaltic soils grown macadamia
in Tuy Duc district, Dak Nong province

Phạm Thế Trịnh1, Lê Trọng Yên2

1Department of Science and Technology in Dak Lak province
2
Dak Nong Province people ‘s Commmittee

The objective of the study is to evaluate the effects of intercropping (coffee, piper nigrum. and acaciahydrid) on some properties of the red basaltic soils in Tuy Duc district at 2 different slope levels. The results showed that red basaltic soils in Tuy Duc district, Dak Nong province is a good soil for macadamia production with physical (porosity) and chemical properties (organic matter, nitrogen and phosphorus content) can be maintained and improved. The planting of macadamia intercropped with (coffee, piper nigrum and acaciahydrid) at the slope of less than 80 has contributed to maintain and improve soil fertility higher than the model of hybrid acacia and pure macadamia. At a slope of 120 for pure macadamia, the organic matter decreased faster than for the hybrid acacia. Therefore, in order to improve the fertility of the red basaltic soils grown Macadamia, it is recommended to intercrop macadamia with coffee, pepper and hybrid acacia at low slope.

Keywords: red basaltic soils, coffee, Piper nigrum, macadamia, intercropping, Tuy Duc

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Email: chauthu9lvh@gmail.com

Ngày nhận bài: 17/02/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/5/2021

Ngày duyệt đăng: 12/5/2021

024 3821 0374