Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HỒ SEN – CẦU RÀO 2, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HỒ SEN – CẦU RÀO 2, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đỗ Thị Tám1, Bùi Văn Duy2, Trần Trọng Phương1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
TÓM TẮT
Nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tại khu đô thị Hồ Sen – Cầu Rào 2, từ đó đề xuất giải pháp hạn chế những bất cập về giá đất tại thành phố Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thực hiện dự án khu đô thị Hồ Sen – Cầu Rào 2 giá đất quy định và giá thị trường biến động lớn giữa trong và ngoài vùng dự án. Giá đất cũng thay đổi tại thời điểm trước và sau khi dự án được triển khai. Mức độ tăng giá đất khác nhau ở mỗi loại đất. Xu hướng chung là sự thay đổi giá đất thị trường thường lớn hơn và xảy ra trước so với giá đất quy định. Ngoài ra, giá đất trong vùng dự án còn chịu ảnh hưởng từ các nhân tố khác xuất phát từ phương diện cầu về đất. Để việc quy hoạch sử dụng đất tác động tích cực đến giá đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: kiểm soát chặt chẽ đầu cơ, khai thác thị trường bất động sản; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất trong dự án.
Từ khóa: Hồ Sen – Cầu Rào 2, giá đất, quy hoạch sử dụng đất, khu đô thị.

A study on the impact of land use planning to land prices in Ho Sen – Cau Rao 2 urban project, Hai Phong city
Do Thi Tam1, Bui Van Duy2, Tran Trong Phuong1
1Vietnam National university of Agriculture
2 Hai Phong Midle technical and Professional School
SUMMARY
The study aims to analyze the impact of land use planning on land prices in Ho Sen – Cau Rao 2 urban area, thus recommend solutions to minimize land prices in Hai Phong city. The study results showed that when implementing the project of Ho Sen – Cau Rao 2 urban area, there is a great difference between the official land prices and market land prices inside and outside the project area. Land prices also changed between before and after the project implementation. The land price increasing level is different for each land type. The general trend is that the market land prices are often higher and occur earlier than the official land prices. In addition, inside the project area, land prices are also influenced by other factors which come from the demand of land. In order to make the land use planning getting a positive impact on the land prices, the following solutions should be implemented synchronously: strictly control of the speculation, the activity of the real estate market; well implement the compensation, support and resettlement when recovering land; auction land use rights in the project.
Keywords: Ho Sen – Cau Rao 2, land price, land use planning, urban area.

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 26/2/2017
Ngày thông qua phản biện: 25/7/2017
Ngày duyệt đăng: 15/8/2017

024 3821 0374