Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Bích Ngọc1*, Nguyễn Hữu Ngữ1, Nguyễn Thị Hải1, Trần Thị Phượng1,2

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế * Email: nguyenbichngoc@huaf.edu.vn

2 Trung tâm Nghiên cứu BĐKH miền Trung, Đại học Huế

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp, làm nền tảng cho đề xuất và định hướng sử dụng đất của huyện Phú Vang trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của huyện theo chiều hướng giảm diện tích đất nông nghiệp và tăng diện tích đất phi nông nghiệp. Trong giai đoạn 2015 – 2019, diện tích đất nông nghiệp của huyện giảm 63,81ha; trong khi diện tích đất phi nông nghiệp tăng lên 76,82ha so với năm 2015. Diện tích đất chưa sử dụng với 753,85ha giảm 13,02 ha so với năm 2015. Diện tích đất nông nghiệp nhìn chung giảm qua từng năm, cụ thể năm 2015 diện tích đất nông nghiệp là 13500,14ha, đến năm 2019 giảm xuống còn 13436,33ha. Tỷ lệ sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 là 48,51% đến năm 2019 giảm xuống còn 48,28%. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp trên đầu người tiếp tục giảm từ 601,75m² trên đầu người năm 2015 giảm còn 587,50m² trên đầu người năm 2018. Độ che phủ rừng tăng, giảm không ổn định trong giai đoạn 2015 – 2019. Cụ thể, năm 2015 độ che phủ là 11,96% đến năm 2019 thì lại giảm xuống còn 11,86%. Điều này cho thấy trong quá trình đô thị hóa thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là xu thế tất yếu, trong đó đất lâm nghiệp và đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi để phục vụ cho mục đích phi nông nghiệp.

Từ khoá: đô thị hóa, đất nông nghiệp, huyện Phú Vang.

 

SUMMARY

Research on effects of urbanization provided on agricultural land use in Phu Vang district, Thua Thien Hue province

Nguyen Bich Ngoc1, Nguyen Huu Ngu1, Nguyen Thi Hai1, Tran Thi Phuong1,2

1 University of Agriculture and Forestry, Hue University

2 Centre for Climate Change Study in Central Vietnam (CCCSC)

 

This study was conducted to evaluate the effects of urbanization on agricultural land use, as a basis for the proposal and land use orientation of Phu Vang district in the coming time. Research results show that the district’s agricultural land use structure tends to decrease agricultural land area and increase non-agricultural land area. In the period 2015 – 2019, the district’s agricultural land area decreased by 63.81ha; while the area of non-agricultural land increased to 76.82 hectares compared to 2015. The unused land area with 753.85 hectares decreased by 13.02 hec tares compared to 2015. The area of agricultural land in general decreased year by year. year, specifically in 2015 the area of agricultural land was 13500.14ha, by 2019 it will decrease to 13436.33ha. The rate of agricultural land use in 2015 was 48.51%. By 2019 it will decrease to 48.28%. Average agricultural land per capita continued to decrease from 601.75m² per capita in 2015 to 587.50m² per capita in 2018. Forest cover increased and decreased unstablely in the period 2015 – 2019. Specifically, in 2015 the coverage was 11.96%, and in 2019, it decreased to 11.86%. This shows that in the process of urbanization, the conversion of land use purposes is an inevitable trend, in which forestry land and land for perennial crops are converted to serve non-agricultural purposes.

Keywords: urbanization, agricultural land, Phu Vang district.

 

Người phản biện: ThS. Vương Tuấn Huy

Email: vthuy@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 29/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 30/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374