Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN QUA LÁ ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 TRONG VỤ ĐÔNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN QUA LÁ ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH ĐX14 TRONG VỤ ĐÔNG

Nguyễn Ngọc Quất1, Trần Anh Tuấn2

[1]Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

2Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TÓM TẮT

Đánh giá ảnh hưởng của phân bón qua lá cho đậu xanh vụ Đông trên giống ĐX14 bước đầu cho thấy: Phun phân bón qua lá cho đậu xanh đã kích thích quá trình sinh trưởng phát triển đậu xanh, bón phân qua lá đã làm tăng chiều cao cây, số lá trên thân, diện tích lá, đường kính thân, số quả trên cây, số hạt trên cây và chiều dài quả… cao hơn so với đối chứng. Năng suất đậu xanh khi được phun phân bón qua lá (A2 và Bolas) đã đạt cao hơn so với đối chứng (phun nước lã) từ 0,07 – 0,14 tấn/ha, phun phân bón qua lá A2 đạt năng suất thực thu cao nhất là 1,82 tấn/ha và đạt lãi thuần cao nhất 23,529 triệu đồng/ha.

Từ khóa: phân bón qua lá, đậu xanh, vụ Đông, năng suất.

 

Study on the impact of foliar fertilizer on the growth development and yield
of the DX14 mung beans in winter crop

Nguyen Ngoc Quat1, Tran Anh Tuan2

1Field Crops Research Institute
2Department of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY

Evaluating the effects of foliar fertilizer on DX14 mung bean in winter crop initially showed that: using foliar fertilizer sprayed on mung bean stimulated its growth and development. In particular, using the foliar fertilizer increased the height of the plant, the number of leaves per stem, the leaf area, the stem diameter, the number of pod and bean per plant, and the length of pod comparing to control. Mung bean yield when sprayed with foliar fertilizers (A2 and Bolas) is 0.07 – 0.14 tons/ha higher than the control (using water only for the crop). A2 leaf fertilizer produced the largest net yield of 1.82 tons/ha and the highest net profit was 23.529 million VND/ha.

Keywords: foliar fertilizer, mung beans, winter crops, yield.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Email: chauthu9lvh@gmail.com

Ngày nhận bài: 03/8/2020

Ngày thông qua phản biện: 01/3/2020

Ngày duyệt đăng: 04/3/2020

024 3821 0374