Home / Tin tức / MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

Vương Tuấn Huy1*, Nguyễn Ngọc Khuyên1

1Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ

*Email: vthuy@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Giao thông đường bộ được xem là một động lực để phát triển kinh tế – xã hội của một đô thị. Vì vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ luôn được thành phố quan tâm đầu tư. Trong đó, dân cư sống tại đô thị là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động nâng cấp đường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của người dân về hệ thống giao thông đường bộ ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ý kiến từ 270 người dân ở khu vực nghiên cứu được thu thập bằng phiếu điều tra sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ từ (1 – rất không hài lòng đến 5 – rất hài lòng). Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng trong tính toán và mô tả các đặc trưng về mức độ hài lòng. Nhìn chung, kết quả cho thấy người dân hài lòng về các yếu tố chính cấu thành hệ thống giao thông đường bộ (hệ thống đường, cầu, vĩa hè và hệ thống chiếu sáng giao thông) tại thành phố Vị Thanh. Đồng thời, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về thực trạng của cơ sở giao thông đường bộ hiện tại từ đó hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc đề xuất các giải pháp và chính sách phát triển có liên quan.

Từ khóa: cơ sở hạ tầng, đô thị, giao thông đường bộ, Hậu Giang, sự hài lòng, Vị Thanh.

 

Examining local people’s satisfaction with road – traffic infrastructure in Vi Thanh city, Hau Giang province

Vuong Tuan Huy1, Nguyen Ngoc Khuyen1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

Road – traffic infrastructure is considered as a driving force for urban economic and social development. Therefore, urban authorities have a high investment priority for this transportation system. Consequently, city dwellers are those who directly benefit from current road – traffic maintenance and modernization activities. The research examines citizen satisfaction with the local road infrastructure in Vi Thanh city, Hau Giang Province. The opinion of 270 local people was collected using the Likert scale (from 1 – Very dissatisfied to 5 – Very satisfied). In addition, descriptive statistics were used to determine the satisfaction of local populations. The result revealed that local people was satisfied with main components of the road – traffic infrastructure (roads, bridges, sidewalks and traffic light systems) in Vi Thanh city. Besides, the study provided a better understanding of the current road traffic infrastructure that could help local authorities to develop relevant solutions and policies.

Keywords: infrastructure, Hau Giang, road – traffic, urban, satisfaction, Vi Thanh.

 

Người phản biện:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp, email: nthdiep@ctu.edu.vn

TS. Phan Kiều Diễm, email: pkdiem@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 05/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374