Home / Tin tức / MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHƯỜNG TÂN THỊNH

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHƯỜNG TÂN THỊNH

Nguyễn Ngọc Anh1*, Dương Văn Hùng1, Hoàng Quốc Bảo1, Nguyễn Gia Đăng1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

* Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

 

T­ÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh gồm: (1) nhóm yếu tố Chính sách pháp luật về đất đai; (2) nhóm yếu tố về Thửa đất; (3) nhóm yếu tố về Người sử dụng đất; (4) nhóm yếu tố Tổ chức thực hiện; (5) nhóm yếu tố Tài chính. Các yếu tố được chuyển hóa vào mô hình hồi quy tuyến tính đa biến dạng Logarit, bằng kỹ thuật phân tích nhờ chương trình SPSS đã rút ngắn được giai đoạn phân tích và đánh giá. Mô hình đề xuất: Y = 1,213 + 0,127X1 + 0,083X2 + 0,254X3 + 0,125X4 + 0,147X5. Kết quả phân tích hồi quy xác định được nhóm yếu tố tác động đến công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường Tân Thịnh theo thứ tự giảm dần là nhóm yếu tố về Người sử dụng (34,51%); nhóm yếu tố Tài chính (19,97%); nhóm yếu tố về Thửa đất (17,26%), nhóm yếu tố Tổ chức thực hiện (16,98%) và nhóm yếu tố Chính sách pháp luật về đất đai (11,28%).

Từ khóa: ảnh hưởng, chuyển nhượng, đánh giá, thống kê, yếu tố.

 

SUMMARY

Factors affecting on land use rights transfer in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province: The case study in Tan Thinh ward

Nguyen Ngoc Anh1, Duong Van Hung1, Hoang Quoc Bao1, Nguyen Gia Dang1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

The results of the study on some factors affecting on the transfer of land use rights in Tan Thinh ward include: (1) the group of factors on Land policy and Land law; (2) group of factors about the land plot; (3) group of factors on Land User; (4) group of factors on Organizational implementation; (5) group of financial factors. The factors were transformed into the multivariable Logarithmic linear regression model, by analytical techniques thanks to the SPSS program, it shortened the analysis period and evaluation. Proposed model: Y = 1.213 + 0.127X1 + 0.083X2 + 0.254X3 + 0.125X4 + 0.147X5. The results of the regression analysis determined that the group of factors affecting on the transfer of land use rights in Tan Thinh ward in descending order is the group of factors about Users (34.51%); group of financial factors (19.97%); group of factors on land plot (17.26%), group of factors of implementation (16.98%) and group of factors of land policy and law (11.28%).

Keywords: effect, transfer, statistics, factor.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Văn Thơ

Email: levantho@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 15/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 05/7/2021

Ngày duyệt đăng: 31/8/2021

024 3821 0374