Home / Tin tức / MỘT SỐ QUÁ TRÌNH THỔ NHƯỠNG CHỦ ĐẠO CHI PHỐI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐỎ VÙNG TÂY NGUYÊN

MỘT SỐ QUÁ TRÌNH THỔ NHƯỠNG CHỦ ĐẠO CHI PHỐI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐỎ VÙNG TÂY NGUYÊN

Trình Công Tư, Lương Đức Loan (trang 18-23)

Từ khoá:  thổ nhưỡng, độ phì, đất đỏ, Tây Nguyên

 

Summary

Some leading pedological processes impacting the fertility of yellow-red soils in the Central Highlands

Influences of pedological processes: erosion, leaching, decreasing organic matter, acidification, feralitization, fix of phosphorus, enhancement of soil productivity.

024 3821 0374