Home / Tin tức / MÔ HÌNH TOÁN VỀ LAN TRUYỀN ẨM VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA DO TƯỚI NHỎ GIỌT TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

MÔ HÌNH TOÁN VỀ LAN TRUYỀN ẨM VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA DO TƯỚI NHỎ GIỌT TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Ngô Thị Dung1, 2, Nguyễn Văn Dung2, Hoàng Thái Đại4, Lê Đức Vĩnh3

[1] Nghiên cứu sinh Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

[1] Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

4 Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: mô hình, mô hình toán, lan truyền âm, năng suất, cà chua, tưới, tưới nhỏ giọt, đất phù sa, sông Hồng

 

Mathematic modelling on moisture spreading and Tomato yield by drip irrigation on alluvial soils of the Red River

Ngo Thi Dung, Nguyen Van Dung, Hoang Thai Dai, Le Duc Vinh

SUMMARY

Field trials on optimal drip irrigation for tomato was carried out on alluvial soils of the Red River. The function that determines the soil moisture before irrigation fa(x, y) with the correlation coefficient R = 0.901511; the function 3 days after the irrigation f3(x, y) with the correlation coefficient R = 0.92441 gives the error less then 3%. The function 2 days after irrigation f2(x, y) with the correlation coefficient R = 0.923398 gives the error less than 5%. The function immediately after the irrigation f0(x, y) with the correlation coefficient R = 0.911825 and one day after the irrigation 1 day f1(x, y) with the correlation coefficient R = 0.937792 gives error from 7% to 8%. The functions mentioned above can be used to simulate the soil moisture when applying the drip irrigation for tomato. The distribution of soil moisture and yield of tomatoes depends on the irrigation method. Increase in tomato yield with drip irrigation to the extent of 42% compared to furrow irrigation.

Keywords: Soil moisture, the function of moisture content, distribution of moisture.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Ngày nhận bài: 10/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 14/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374