Home / Tin tức / LÂN DỄ TIÊU, NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU LỰC PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LÂN DỄ TIÊU, NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU LỰC PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Võ Đình Quang, Bùi Đình Dinh, J.E.Dufey (trang 129-137)

Từ khoá: lân, lân dễ tiêu, năng suất, lúa, phân lân, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Available phosphorus, P fertilization and rice yield in acid soils from Mekong Delta: study on 15 representative sites

024 3821 0374