Home / Tin tức / KHOA HỌC ĐẤT – BẢN CHẤT VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

KHOA HỌC ĐẤT – BẢN CHẤT VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

J.P. Queiroz Neto, Vũ Ngọc Tuyên (dịch) (trang 170-176)

Từ khoá:  khoa học đất, bản chất, thách thức

 

Soil science – its nature and the challenges it must face

024 3821 0374