Home / Tin tức / KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM BỞI CÁC CHẤT HYĐRO-CÁC-BON ĐA VÒNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM BỞI CÁC CHẤT HYĐRO-CÁC-BON ĐA VÒNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Kim Lavane1, Phạm Văn Toàn1, Jiro Koyama2

1Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

2Khoa Thủy sản, Đại học Kagoshima, Nhật Bản

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự ô nhiễm của các hợp chất hyđrô-các-bon thơm đa vòng (polycyclic aromatic hydrocarbons: PAHs) trong môi trường tự nhiên khu vực thành phố Cần Thơ. Các mẫu bùn, đất mặt, nước được thu thập trong 3 đợt từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019 và được phân tích bằng phương pháp GC-MS theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10496:2015. Kết quả phân tích cho thấy 3 trong 6 hợp chất được phát hiện có nồng độ cao trong mẫu đất mặt và bùn gồm methylnaphthalene, fluorene, phenanthrene. Nồng độ methylnaphthalene dao động trong khoảng 94,8 – 435 µg/kg khối lượng bùn khô và 90,4 – 525 µg/kg khối lượng đất khô. Fluorene và phenanthrene được phát hiện cả trong bùn và đất mặt nhưng có nồng độ thấp và không liên tục trong các đợt khảo sát. Trong thời gian khảo sát cho thấy các hợp chất PAHs không được tìm thấy trong môi trường nước. Nghiên cứu này cho thấy rằng đất mặt và bùn đáy đã bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ PAHs.

Từ khóa: PAHs, đất mặt, bùn.

 

Investigation of pahs pllution in topsoils and sediment in Can Tho city

Kim Lavane1, Pham Van Toan1, Jiro Koyama2

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

2College of Aquaculture, Kagoshima University, Japan

SUMMARY

The objective of this study is to investigate the occurrence of polycyclic aromatic carbons (PAHs) in topsoils, sediments and water in Can Tho city. Environmental samples were collected annually in industrial, urban, and rural areas. All samples were analyzed by using GC-MS. The results showed that methylnaphthalene, fluorene and phenanthrene were highly detected in topsoils and sediments. Specifically, the methylnaphthalene concentrations varied in the range of 94,8 – 435 µg/kg sediment and 90,4 – 525 µg/kg topsoil. Fluorene and phenanthrene present in both topsoils and sediments but low concentrations were detected and not often found in both soil and sediment samples. There was no detection of PAHs in water samples. Ultimately, this research indicated that PAHs were most likely found in topsoil and sediments and this occurrence of persistent organic compounds in the environment could potentially affect aquatic life and the food chain.

Keywords: PAHs, top soil, sediment.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Xuân Hoàng

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 18/11/2020

Ngày duyệt đăng: 18/11/2020

024 3821 0374