Home / Tin tức / KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐẤT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH Ở CÂY TRỒNG

KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐẤT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH Ở CÂY TRỒNG

Ng. Kiều Băng Tâm, Trần Cẩm Vân (trang 116-120)

Từ khoá:  ức chế, xạ khuẩn, đất, xạ khuẩn đất, sinh trưởng, vi sinh vật, bệnh cây

 

Inhibitory ability of Actinomyces strains isolated from the soil on the growth of some phytopathogen microorganisms

024 3821 0374