Home / Tin tức / KHẢ NĂNG CUNG CẤP K VÀ SỰ CỐ ĐỊNH K TRONG ĐẤT LÚA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KHẢ NĂNG CUNG CẤP K VÀ SỰ CỐ ĐỊNH K TRONG ĐẤT LÚA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trương Thị Nga, K.G. Cassman (trang 87-92, 110)

Từ khoá: K, kali, cố định, đất, lúa, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Potassium supplying and fixation capacity in the rice soil in some places of the Mekong Delta

024 3821 0374