Home / Tin tức / HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NHỮNG VÙNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NHỮNG VÙNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

Trần Kông Tấu

Từ khoá: hội thảo quốc tế, quản lý, đất nông nghiệp, ô nhiễm, xử lý

 

Contaminated agricultural land management and remediation

024 3821 0374