Home / Tin tức / HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIỮA HAI HỘI: HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM VÀ HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIỮA HAI HỘI: HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM VÀ HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM

Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (trang 126)

Từ khoá: hợp tác, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Hội Hoá học Việt Nam, Hội Khoa học Đất, Hội Hoá học.

 

Joint meeting between two societies: Vietnam Society of Soil Science and Vietnam Society of Chemistry.

024 3821 0374