Home / Tin tức / HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở XÃ NGHI CÔNG BẮC, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở XÃ NGHI CÔNG BẮC, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Phúc Khoa1, Phạm Hữu Tỵ1, Trương Đỗ Minh Phượng1, Phạm Hoàng Vũ2
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn
2 Trường Cao đẳng Sư phạm Huế
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện ở xã Nghi Công Bắc là một xã nông nghiệp, với tổng diện tích đất nông nghiệp là 1008,40 ha (chiếm 77,90% tổng diện tích tự nhiên). Điều kiện đất đai thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp mùn là 1,76% trên đất phù sa, đạm đạt 0,06% trên đất phù sa, lân đạt 0,15%, kali đạt 1,69% và pH 5,8. Mặc dù vậy, năng suất cây trồng chưa cao, các kiểu sử dụng đất chưa tập trung không phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện đất đai. Năng suất lúa cao nhất chỉ đạt 50,25 tạ/ha, năng suất ngô cao nhất đạt 34 tạ/ha (2012) và giảm xuống rất nhanh trong những năm tiếp theo, năng suất khoai lang cao nhất đạt 50 tạ/ha (2012) và năng suất lạc đạt cao nhất 21,3 tạ/ha. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất chưa cao, tổng giá trị thu nhập đạt 46,2 triệu đồng/ha và có sự khác nhau giữa các đối tượng nghiên cứu. Giữa vùng núi và đồng bằng sự chênh lệch về tổng giá trị thu nhập 36,225 triệu đồng/ha. Giữa các nhóm hộ sử dụng đất, nhóm hộ giàu đạt cao nhất 37,566 triệu đồng/ha và kiểu sử dụng đất lúa – khoai lang đạt cao nhất, tổng giá trị thu nhập đạt 60,734 triệu đồng/ha.
Từ khóa: Đất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế, loại hình sử dụng đất, năng suất, xã Nghi Công Bắc.

The economic efficiency of agricultural land use at Nghi Cong Bac commune, Nghi Loc district, Nghe An province
Nguyen Phuc Khoa1, Pham Huu Ty1, Truong Do Minh Phuong1 and Pham Hoang Vu2
1Hue University of Agriculture and Forestry
2Hue Higher Pedogogy School
SUMMARY
The research was conducted at Nghi Cong Bac commune where the area is about 1008.40 hetares (77.9% of the district). Soil properties are advantage to agricultural development such as organic matter content is 1.76%, total Nitrogen = 0.06%, total Phospate = 0.15%, total Potash = 1.69% and pH = 5.8 in alluvial soils (Fluvisols). However, crop yields were not significant and land use types seemed to be not adapted to natural conditions and soil fertility. The best yield of rice was only 5.025 ton/ha in 2014, corn was 3.4 ton/ha in 2012, then tended to decrease after this time, sweet potato was 5.0 ton/ha in 2012, peanut was 2.13 ton/ha in 2014. The economic efficiency of agricultural land use including land use type was not significant, the gross income was only 46.2 million/ha. The gross income is different between mountainous and plain area, it is approximately 36.225 million/ha and also varied by land user group, such as the best economic efficiency of agricultural land use belongs to rich land user group. Land use type of rice – sweet potato got the highest value, it was about 60.34 million/ha.
Keywords: Agricultural land use, economic efficiency, land use types, yield, Nghi Cong Bac commune.

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 05/9/2016
Ngày thông qua phản biện: 25/3/2017
Ngày duyệt đăng: 30/3/2017

024 3821 0374