Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN VÀO NƯỚC VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG MÙA KHÔ NĂM 2016

HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN VÀO NƯỚC VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG MÙA KHÔ NĂM 2016

Nguyễn Minh Đông1, Phạm Thanh Vũ2, Phan Hoàng Vũ2 và Nguyễn Bảo Huyền2
Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.
2 Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của xâm nhập mặn đến nguồn nước và đất canh tác nông nghiệp vùng ĐBSCL. Các mẫu đất, nước được khảo sát và thu thập vào tháng 4 năm 2016. Các chỉ tiêu đánh giá độ mặn được phân tích trong phòng thí nghiệm. Phương pháp KIP và phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập thông tin về tác động của xâm nhập mặn và sử dụng đất. Kết quả cho thấy, năm 2016 mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng, nồng độ mặn tăng cao hơn so với năm 2014. Có sự khác nhau về trị số EC và độ mặn trong hệ thống sông giữa vùng bán đảo Cà Mau và vùng cửa sông Mêkông. Xâm nhập mặn ảnh hưởng rõ rệt đến các nhóm đất trong vùng nghiên cứu với 29,2% diện tích đất nhiễm mặn gia tăng. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân góp phần làm cho đất bị nhiễm mặn khi cố gắng lấy nước vào đồng để tưới cho cây trồng.
Từ khóa: Đất nhiễm mặn, nước mặn, vùng ven biển, xâm nhập mặn.

Curren status of salinity intrusion on water and agricultural soils in coastal provinces of the Mê Kông Delta in 2016 dry season
Nguyen Minh Dong, Pham Thanh Vu, Phan Hoang Vu, Nguyen Bao Huyen
Can Tho University
SUMMARY
The study was conducted to assess the impact of saline intrusion on surface water and agricultural soils in the Mê Kông delta. Soil and water samples were investigated and sampled in April 2016 for chemical analysis. The KIP and household interviews were applied to gather information on the impact of saline intrusion and land use. The results showed that saline intrusion in the dry season of 2016 was very severe in the studied provinces. Salt followed the major river systems have intruded further 50 – 70 km inland; the salinity of water in 2016 was higher in comparison to that of in 2014. The EC and salinity values in the main rivers are different between the Ca Mau peninsula and the Mê Kông river estuary. Saline intrusion significantly affected on the soil types in the studied provinces where the area of saline soils was increased 29.2%. Agricultural production activities of farmer in the region such irrigating the field with salt – affected water resulted in increasing of saline soils in the studied area.
Keywords: Coastal areas, saline intrusion, saline soils, saline water.
Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 05/7/2019

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374