Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Ở HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Ở HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Ích Tân1, Hà Anh Tuấn2

1Trường Đại học Nông nghiệp I

2Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Từ khoá: hiện trạng, định hướng, sử dụng đất, đất chưa sử dụng, Võ Nhai, Thái Nguyên

 

Summary

The status and orientation of land use on uncultivated land in Vo Nhai district, Thai Nguyen province

Vo Nhai has 22,541.78 ha of uncultivated land. Based on characters of soil, land slop, soil depth, structure of soil regulations water of soil determined 17,225.29 ha uncultivated land the ability of land use for orientation of land us. 5 land use types were selected for uncultivated land the ability of land use for orientation of land use. There are 1,292.26 ha for dry crops and emergency industrial crops; 2,761.08 ha for perennial industrial crops, 2,617.99 ha for orchard crops, 10,540.26 ha for forestry production and 13.70 ha for fishery.

024 3821 0374