Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG CHÈ TẠI XÃ LA BẰNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG CHÈ TẠI XÃ LA BẰNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Khắc Thái Sơn1, Bùi Văn Di1
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu hiện trạng sản xuất và tính chất đất trồng chè tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho thấy: (1) Hiện tại, xã La Bằng có 400 ha trồng chè (chiếm hơn 18% tổng diện tích tự nhiên); sản lượng 4 nghìn tấn chè tươi (tương đương 800 tấn chè khô)/năm; lượng phân bón là 250 kg N + 120 kg P2O5 + 180 kg K2O/ha/năm và 15 tấn phân gà/ha/3 năm. Cả 10 xóm đều là làng nghề chè truyền thống; có 07 hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè. Sản phẩm chè La Bằng giành được giải cao về chất lượng chè Thái Nguyên vào năm 2004, năm 2006, năm 2007, năm 2009. Năm 2012, được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể. (2) Tính chất đất trồng chè tại xã La Bằng: độ dày tầng đất từ 80 đến 150 cm; kết cấu đất dạng viên hạt, tơi xốp; thành phần cơ giới là thịt nhẹ; độ chua (pHKCl) = 3,81; hàm lượng mùn = 2,65%; đạm tổng số = 0,16%; lân tổng số = 0,07%; kali tổng số = 0,63%.
Từ khóa: Đất trồng chè, hóa tính đất, lý tính đất, sản xuất chè, tính chất đất, xã La Bằng.

The status of tea plantation and soil property in La Bang commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province
Nguyen Khac Thai Son1, Bui Van Di1
1Thai Nguyen University of Agriculture and Foresty
SUMMARY
Result of researching the status of tea plantation and soil property in La Bang commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province shows: (1) The La Bang has 400 ha of tea plantation (18% of total area); yield of approximately 4000 tons of fresh tea products/year; the fertilizer rate is 250 kg N + 120 kg P2O5 + 180 kg K2O/ha/year and 15 tonnes of chicken manure/3 years. All 10 villages in the commune join the tea plantation practices, and formed 7 tea production and business cooperatives. The La Bang tea has been recognized as the highest quality of Thai Nguyen tea products in 2004, 2006, 2009 and 2012 as well as received a collective good certificate. (2) The soil property for tea plantation in the La bang varies, and relies on physical and chemical properties. The depth of soil layer is from 80 to 150 cm with finer and smoother structure. The chemical and physical characteristics of soil in the La Bang are: acidity (pHKCl) = 3.18; loamy content = 2.65%, mineral content = 0.16%, nitrogen content = 0.07% and potassium content = 0.63%. The tea land in La bang has high mineral andnitrogen contents, but potassium content is insufficient.
Keywords: Chemical land, La Bang commune, physical land, soil properties, tea production, tea land.

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà
Cơ quan: Viện Môi trường Nông nghiệp
Email: dongsongsao8@gmail.com
Ngày nhận bài 30/3/2018

024 3821 0374