Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Đình Lưu1, Hà Văn Định2
Học viên cao học Lớp Quản lý kinh tế 2 HD,
Trường Đại học Hàng hải.
2 Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
TÓM TẮT
Bài báo phân tích thực trạng nguyên nhân của biến động và xu thế biến động sử dụng đất của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015, là cơ sở quan trọng cho việc định hướng sử dụng đất dài hạn đến năm 2020. Loại trừ các nguyên nhân biến động đất đai do sai khác về phương pháp thống kê, thì trong giai đoạn vừa qua đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng có xu hướng giảm, đất phi nông nghiệp có xu hướng tăng. Năm 2015, diện tích đất nông nghiệp là 10.319,35 ha, chiếm 62,41% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông nghiệp 6,125.64 ha, chiếm 37,05%, đất chưa sử dụng 88,54 ha chiếm 0,54%. Để đáp ứng mục tiêu nâng cấp huyện Kinh Môn thành đô thị Kinh Môn và trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, năng lượng của tỉnh Hải Dương đến năm 2020 thì nhiều diện tích đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp như: các khu đô thị, cụm công nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất năng lượng,…
Từ khoá: Thực trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất, định hướng sử dụng đất.

The current satus and changes in land use in the period from 2010 – 2015 and orientations for land use towards 2020 in Kinh Mon district, Hai Duong province
Nguyen Dinh Luu1, Ha Van Dinh2
1 Navigation University
2 National Institute of Agricultural Planning and Projection
SUMMARY
The paper analyzes the current status causes of changes and changing trends in land use in Kinh Mon dictrict, Hai Duong province in the period from 2010 – 2015 in order to form the basis for setting up long term land use towards 2020. Eliminating the causes of changing land use due to the errrors in statistics and inventory of land, in this period agricultural and unused land area tend to decrease, non-agricultural land tends to in crease. In 2015, agricultural land area is 10,319.35 hectares, accounting for 62.41% of the total natural area, non-agricultural land is 6,125.64 ha, accounting for 37.05%, unused land is only 88.54 ha, accounting for 0.54% of the natural area. In order to meet the objective of upgrading Kinh Mon district into Kinh Mon town and becoming an industrial, urban and energy center of Hai Duong province by 2020, a large area of agricultural land will be transferred to non-agricultural land as: Urban areas, industrial clusters, construction material production areas, thermal power plants.
Keywords: Status of land use, change in land use, orientations for land use.

Người phản biện: TS. Luyện Hữu Cử
Cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: luyenhuucu@gmail.com
Ngày nhận bài: 09/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 12/5/2018
Ngày duyệt đăng: 18/6/2018

024 3821 0374