Home / Tin tức / HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

Nguyễn Thanh Giao1, Trương Hoàng Đan1

1Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

Email: ntgiao@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng hoa màu, lúa, nuôi trồng thủy sản và đất mô hình tôm lúa tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng các kim loại nặng As, Cu, Pb, Zn, và Cr trong đất qua hai đợt thu mẫu nằm trong khoảng lần lượt là 0,00 – 10,51 mg/kg, 16,79 – 32,67 mg/kg, 12,37 – 23,02 mg/kg, 22,18 – 110,33 mg/kg, 25,89 – 80,05 mg/kg. Riêng Cd không phát hiện trong đất qua các đợt quan trắc. Kết quả cho thấy hàm lượng kim loại nặng ở các kiểu sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp, ngoại trừ Zn vào đợt quan trắc tháng 10/2019 có giá trị vượt 1,36 lần ở mô hình đất trồng lúa. Hàm lượng kim loại nặng có sự biến động giữa các vị trí thu mẫu và đợt thu mẫu bởi đặc tính tích lũy trong môi trường và cơ thể sinh vật nên cần thay đổi thói quen sử dụng hóa chất nông nghiệp sang canh tác hữu cơ để hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Từ khóa: đất nông nghiệp, kim loại nặng, mô hình canh tác, Bạc Liêu

 

Concentrations of heavy metals in agricultural soils of Bac Lieu province

Nguyen Thanh Giao1, Truong Hoang Dan1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

The study was conducted to evaluate the concentrations of heavy metals in the soils of upland crops, rice, aquaculture and rice – shrimp in Bac Lieu province in 2019. The study results showed that the concentrations of heavy metals including As, Cu, Pb, Zn, and Cr in soil over the two sampling periods ranged from 0.00 – 10.51 mg/kg, 16.79 – 32.67 mg/kg, 12.37 – 23.02 mg/kg, 22.18 – 110.33 mg/kg, and 25.89 – 80.05 mg/kg, respectively. Cadmium has not been detected in the soil through the monitoring periods. The results showed that the heavy metal concentrations in all land use types in Bac Lieu province were within the allowable limits of QCVN 03-MT: 2015/BTNMT – for agricultural soil, excepted Zn in the second observation period of 10/2019 (exceeding 1.36 times). Heavy metal concentrations fluctuated between the sampling locations and the sampling times, so it is necessary to change the habit of using agricultural chemicals to organic farming for agricultural sustainable development goal.

Keywords: agricultural land, heavy metals, farming model, Bac Lieu.

 

Người phản biện:

GS.TS. Võ Quang Minh, email: vqminh@ctu.edu.vn

PGS.TS. Lê Văn Khoa, email: lvkhoa@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374