Home / Tin tức / GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TÍNH THẤM NƯỚC TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TÍNH THẤM NƯỚC TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chu Đình Hoàng (trang 45-50)

Từ khoá: đặc tính, thấm nước, đất phèn, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Contribution to study on permeability of acid sulphate soils in the Mekong Delta

024 3821 0374