Home / Tin tức / GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT CÔNG QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT CÔNG QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bùi Hữu Cường1*, Võ Quang Minh1

1 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ * Email: cuongm3319003@gstudent.ctu.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác quản lý quỹ đất công, cơ sở nhà đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí MCE (với kỹ thuật AHP-GDM, xác định trọng số trong ra quyết định nhóm). Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng quỹ đất công trên địa bàn quận Ninh Kiều do nhiều đơn vị quản lý. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ quản lý 13 khu đất, có diện tích 141.597,12m2 ; Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ quản lý cơ sở nhà đất là tài sản công có tổng diện tích 49.406,29m2 ; Quỹ đất công do quận Ninh Kiều trực tiếp quản lý có 221 cơ sở về đất, diện tích 248.091,00m2 ; 345 cơ sở nhà (diện tích 234.715,49m2 ); Đất đã có quyết định quản lý (diện tích 108.283,34m2 ); Đất chưa có quyết định quản lý (34.478,53m2 ). Các dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều có tổng diện tích 645,68ha, sử dụng đất công dưới nhiều hình thức khác nhau như: đất nằm trong lộ giới, đất hành lang an toàn sông, đất trụ sở cơ quan, đất phục vụ công ích. Đã xác định được các yếu tố chính tác động đến công tác quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn quận Ninh Kiều: (i) cơ chế chính sách, (ii) kinh tế xã hội, (iii) điều kiện tự nhiên, môi trường. Kết quả cho thấy yếu tố cơ chế chính sách có mức độ ảnh hưởng cao nhất (W = 0,68), kế đến là yếu tố điều kiện tự nhiên, môi trường (W = 0,20), yếu tố kinh tế xã hội có mức độ ảnh hưởng thấp nhất (W = 0,12). Căn cứ kết quả đánh giá đa tiêu chí (MCE), nghiên cứu đề xuất 04 giải pháp chính nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác khai thác và sử dụng quỹ đất quận Ninh Kiều trong thời gian tới.

Từ khóa: quỹ đất, khai thác sử dụng đất, quận Ninh Kiều.

 

SUMMARY

Solution for efficient management and exploitation of public land fund in Ninh Kieu district, Can Tho city

Bui Huu Cuong1, Vo Quang Minh1

1Department of Land Resources, College of Environment and Natural Resources, Can tho University

 

The study aims to assess the current management status of the public land fund and housing facilities that are state-owned in Ninh Kieu District, Can Tho city. The study uses the MCE multi-criteria evaluation method (with the AHPGDM technique, determining group decision-making weights). Research results show that the current state of the public land fund in the Ninh Kieu district is managed by many units. In which the land Fund Development Center under the Department of Natural Resources and Environment of Can Tho city manages 13 land plots (141,597.12m2 ), the Department of Construction of Can Tho city manages housing and land as public property (49,406.29m2 ), the public land fund directly managed by Ninh Kieu district has 221 land facilities (248,091.00m2 ) 345 house premises (234,715.49m2 ). Land with management decision (108,283.34m2 ). Land without a management decision (34,478.53m2 ). Projects in Ninh Kieu district have 645.68ha using public land in many different forms, such as land within the road, land for river safety corridors, land for offices, land for service purposes. The main factors affecting the management and exploitation of public land funds in Ninh Kieu district including (i) the mechanisms and policies, (ii) socio-economics, (iii) regulation of public land funds in Ninh Kieu district. Natural conditions, environment. The results show that the policy mechanism factor has the highest influence (W = 0.68), followed by the natural and environmental factors (W = 0.20), socioeconomic factors associated with the lowest influence level (W = 0.12). Based on the multi-criteria assessment (MCE) results, the study proposes four leading solutions to overcome the limitations in the exploitation and use of land funds in the Ninh Kieu district in the coming time.

Keywords: efficient management, exploitation, Ninh Kieu district.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Email: nthdiep@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 31/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 01/9/2021

Ngày duyệt đăng: 07/9/2021

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374