Home / Tin tức / DUNG TÍCH HẤP THU VÀ THÀNH PHẦN CATION TRAO ĐỔI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP THU KALI CỦA ĐẤT

DUNG TÍCH HẤP THU VÀ THÀNH PHẦN CATION TRAO ĐỔI CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP THU KALI CỦA ĐẤT

Hoàng Thị Minh*

*Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Quốc gia

Từ khoá:  dung tích hấp thu, thành phần caiton trao đổi, đất trồng lúa, ảnh hưởng, khả năng hấp thu, kali

 

Summary

Cation exchangeable capacity and compositions of exchangeable cations of some soil types under rice cultivation and factors impact on soil potassium absorption

CEC and composition of exchangeable cations of the soils are different depending o the content of organic matter, composition of clay mineral and farming systems. Alluvial soil of Red River has high CEC and rich in exchangeable cations such as Ca2+, Mg2+, K+. in degraded soils, CEC is very ow in surface layer and increase in deeper layer. Therefore, they are also poor in exchangeable cations. K absorbed capacity depends on CEC of soils. Soil humid, content of NH4+, Ca2+ on soil influence K absorbed.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374