Home / Tin tức / DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔ HẠN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔ HẠN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Bích Ngọc1*, Nguyễn Hữu Ngữ1, Nguyễn Văn Bình1, Hồ Nhật Linh1, Nguyễn Minh Trí2

1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

2Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

*Email: nguyenbichngoc@huaf.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tập trung dự báo ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm tập trung, phương pháp khảo sát thực địa nhằm thu thập những thông tin liên quan đến thực trạng hạn hán và những ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở địa bàn nghiên cứu; sử dụng chỉ số chuẩn hoá giáng thuỷ (SPI) và phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách (Inverse Distance Weighting – IDW) để nội suy chuỗi dữ liệu lượng mưa; số liệu mưa mô phỏng bằng công nghệ viễn thám của vệ tinh TRMM; số liệu lượng mưa từ quan trắc và dự tính trong tương lai theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dự báo diện tích đất bị hạn trong vụ Hè Thu đến năm 2035 từ hạn nặng đến hạn nhẹ và trung bình lần lượt chiếm 15,98%, 18,32% và 20,50%; còn vùng không hạn có diện tích là 7312,64 ha (45,20%). Đối với vụ Đông Xuân dự báo có diện tích đất không hạn chiếm nhiều hơn là 61,71%, hạn nặng chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ có 0,81%, hạn trung bình và hạn nhẹ lần lượt 17,73% và 19,74%. Bên cạnh đó, kết quả dự báo cho thấy mức độ khô hạn ảnh hưởng đến tất cả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện. Mức độ hạn nặng dự báo sẽ xuất hiện trên một phần rất lớn diện tích đất rừng (965,13 ha), tiếp đến là đất trồng cây hằng năm (160,71 ha) và đất trồng lúa (103,55 ha). Trong đó tích đất nông nghiệp bị khô hạn nặng chủ yếu tập trung ở các xã Quảng Lợi, Quảng Công và Quảng Ngạn.

Từ khoá: dự báo, đất nông nghiệp, hạn hán, viễn thám, Quảng Điền.

 

Forecasting drought impacts on agriculture in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

Nguyen Bich Ngoc1, Nguyen Huu Ngu1, Nguyen Van Binh1, Ho Nhat Linh1, Nguyen Minh Tri2

1University of Agriculture and Forestry, Hue University

2Institute of Biotechnology, Hue University

SUMMARY

This study predicts the effects of drought on agricultural land use in Quang Dien district, Thua Thien Hue province. The study uses focus group discussion method, field survey method to collect information related to the current situation of drought and the effects of drought on agricultural land use in the study area, the study calculated the Standardized Precipiatation index (SPI) and Inverse Distance Weighting (IDW) method to interpolate precipitation data series; simulated rain data using remote sensing technology of TRMM satellite; rainfall data from observations and future projections under the climate change scenarios RCP 4.5.The study results show that, forecasts of drought land in the Summer – Autumn crop to 2035 from mild to medium drought accounted for 15.98%, 18.32% and 20.50% respectively. Of which the unlimited area is 7312.64 ha (45.20%). For Winter – Spring season, the area of unlimited land is forecasted to account for more than 61.71%, severe drought accounts for a very low rate of only 0.81%, medium and mild drought 17.73% and 19.74% respectively. In addition, the research results on land types show that in the Summer – Autumn season, the level of drought affects all land use types in the district. Severe drought is expected to appear on a very large area of forest land (965.13 ha), followed by annual crop land (160.71 ha) and rice paddy land (103.55 ha). In which, the severe drought agricultural land is mainly concentrated in Quang Loi, Quang Cong and Quang Ngan communes.

Keywords: forecast, agriculture land, drought, remote sensing, Quang Dien.

 

Người phản biện:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp, email: nthdiep@ctu.edu.vn

TS. Phan Kiều Diễm, email: pkdiem@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 14/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374