Home / Tin tức / ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Tấn Trung1, Lê Cảnh Định1, Lê Quang Trí2

1 Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Email: lecanhdinh@gmail.com

2 Trường Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL là bài toán chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL. Nghiên cứu này tiếp cận theo hệ sinh thái nông nghiệp (FAO, 1996), ứng dụng GIS xây dựng các lớp thông tin chuyên đề (sử dụng đất, tài nguyên đất), tích hợp dữ liệu khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu (B2), chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để xây dựng bản đồ tài nguyên đất đai theo sinh thái nông nghiệp (AEZ), tích hợp ALES và GIS đánh giá thích nghi đất đai, kết hợp với kịch bản phát triển kinh tế – xã hội, đề xuất sử dụng đất nông nghiệp cho 6 vùng sinh thái nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Từ khóa: Vùng sinh thái nông nghiệp (AEZ), định hướng sử dụng đất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.

 

Orientation of agricultural land – use adaptating for climate change in the Mekong Delta

Nguyen Tan Trung1, Le Canh Dinh1, Le Quang Tri2

1 Sub – National Institute of Agricultural Planning and Projection (Sub – NIAPP)

2 Can Tho University

SUMMARY

Orientation to agricultural land – use to adapt for climate change for sustainable development of the Mekong Delta is the problem of changing agricultural land use that is suitable for the natural, socio – economic conditions in the Mekong Delta. This research is based on Agro – Ecological Zone (FAO, 1996), application of GIS to build land characteristics such as land – use, land resources, to integrate climate data and climate change scenarios (B2), overlay thematic information layers to develop Agro – Ecological Zone (AEZ), application of integrated model of ALES and GIS to land suitability analysis that combined with socio – economic development scenarios to propose agricultural land – use for 6 agro – ecological regions in the Mekong Delta.

Keywords: Agro – Ecological Zone (AEZ), Agricultural land – use orientations, Adaptation for climate change.

 

Người phản biện: GS.TSKH. Phan Liêu

Email: phlieu-iege-vn@vnn.vn

Ngày nhận bài: 12/02/2020

Ngày thông qua phản biện: 22/02/2020

Ngày duyệt đăng: 04/3/2020

024 3821 0374