Home / Tin tức / ĐỊA MẠO – THỔ NHƯỠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BA VÌ HÀ TÂY

ĐỊA MẠO – THỔ NHƯỠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC BA VÌ HÀ TÂY

Đào Đình Bắc (trang 37-47)

Từ khoá: địa mạo, thổ nhưỡng, sử dụng đất, Ba Vì

 

Morpho-pedological peculiaries and the possibilities for rational land use in the Bavi region

024 3821 0374