Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đỗ Thị Tám1, Đỗ Thị Đức Hạnh1, Nguyễn Trung Kiên2
Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2 Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy so với các chỉ tiêu sử dụng đất đã duyệt, đất nông nghiệp thực hiện vượt 0,07%; đất phi nông nghiệp thực hiện được 99,48%; đất chưa sử dụng thực hiện vượt 20,95%. Tỷ lệ thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất có sự chênh lệch rất lớn so với quy hoạch được duyệt như đất khu công nghiệp (vượt 320,50%); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (chỉ đạt 37,20%); đất có di tích lịch sử văn hóa (chỉ đạt 36,15%)… Có tới 127/142 công trình chưa thực hiện theo quy hoạch với diện tích 310,59 ha. Để nâng cao hiệu quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động vốn; tăng cường sự tham gia của cộng đồng; thực hiện giao đất và thuê đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã duyệt.
Từ khóa: Quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất, huyện Thanh Oai.

Evaluating the implementation of land use planning in Thanh Oai district, Ha Noi city
Do Thi Tam1, Do Thi Duc Hanh1, Nguyen Trung Kien2
1 Vietnam National University of Agriculture
2 Thanh Oai district, Hanoi cityi
SUMMARY
The study aims at evaluating the implementation results and proposing solutions to improve the efficiency of the land use planning by 2020 in Thanh Oai District, Hanoi City. The results showed that, in comparing to the approved land use criteria, agricultural land exceeded 0.07%; non-agricultural land reached to 99.48%; unused land exceeded 20.95%. The rate of implementation of some land use criteria is very large compared with the approved plan such as industrial land (surpassing 320.50%); land for non-agricultural production establishments (only 37.20%); land with historical and cultural relics (only 36.15%) … Up to 127/142 works/projects have not been implemented as approved by the land use planning, with an area of ​​310.59 ha. In order to improve the efficiency of the implementation of land use planning, the following measures should be implemented synchronously: improve the quality of land use planning and management of implementing land use planning; promote socialized capital mobilization; enhance community participation; allocate and lease land in accordance with the approved land use planning.
Keywords: Land management, land use planning, Thanh Oai district.

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 31/10/2017
Ngày thông qua phản biện: 10/3/2018
Ngày duyệt đăng: 17/3/2018

024 3821 0374