Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

Trương Đỗ Minh Phượng1, Nguyễn Tiến Nhật1, Nguyễn Văn Tiệp1, Nguyễn Thị Diệu Loan1
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả đánh giá tình thực hiện các chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đánh giá ảnh hưởng của các chính sách này đến đời sống các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh trong thời gian qua. Nhóm tác giả đã thu thập các báo cáo về các chương trình đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện, kết hợp với phỏng vấn trực tiếp các hộ đồng bào DTTS. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc triển khai thực hiện các chính sách đất đai trên địa bàn huyện Chư Pưh đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền với nhiều chính sách hỗ trợ như Chương trình 132, Chương trình 134, Chương trình 755 đã mang lại hiệu quả cao, giúp các hộ đồng bào DTTS ổn định đời sống kinh tế, lao động và việc làm, góp phần giải quyết được nơi ở và đất sản xuất cho các hộ đồng bào, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.
Từ khóa: Chính sách đất đai, Chư Puh – Gia Lai, dân tộc thiểu số, hỗ trợ, sử dụng đất.

Assessing the implementation of land policies and their impact on ethnic minorities
in Chu Puh district, Gia Lai province
Truong Do Minh Phuong, Nguyen Tien Nhat, Nguyen Van Tiep, Nguyen Thi Dieu Loan
University of Agriculture and Forestry, Hue University
SUMMARY
This paper aims at presenting the results of assessing the implementation of land policies for ethnic minorities and assessing the impact of land policies on ethnic minority households in the past time through gathering reports combined with interviewing ethnic minority households,. The research results show that the implementation of land policies in Chu Pu district has received the attention of authorities at all levels with many supportive policies such as program 132, program 134, program 755 which have brought high efficiency and helped ethnic minority households stabilize their economic life, labor and employment. Besides, it contributes to solving the residential land and productive land for ethnic minority households in order to eradicate hunger and reduce poverty.
Keywords: Land policy, Chu Puh – Gia Lai, ethnic minorities, support, land use.
Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 15/7/2019
Ngày duyệt đăng: 16/7/2019

024 3821 0374