Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Vũ Thị Thanh Thủy1*, Nguyễn Thế Hải1, Nguyễn Ngọc Anh1, Nguyễn Thế Huấn1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

* Email: vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Một trang trại hay một khu vực sản xuất có thể phát triển kết hợp với du lịch nông nghiệp thì bước đánh giá tiềm năng hết sức quan trọng nhằm tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại huyện Định Hóa được thực hiện tại xã Phú Đình, Định Biên, Bảo Linh và Điềm Mặc. Bằng phương pháp phân tích SWOT, phỏng vấn 160 hộ dân tại 4 xã, kết hợp với đánh giá theo bộ tiêu chí cho thấy: xã Phú Đình, Điềm Mặc là hai xã có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp do có lợi thế về địa hình, cảnh quan nông nghiệp, gần các địa điểm của khu di tích lịch sử ATK. Điểm đánh giá trung bình theo tiêu chí của 4 xã đạt từ 1,66 – 2,48 điểm (tối đa là 3 điểm), trong đó xã Điểm Mặc đạt 2,01 điểm, xã Phú Đình đạt 2,48 điểm. Người dân tại hai xã còn thiếu và yếu về kiến thức du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng, du lịch nông nghiệp tại các địa phương này đã được quan tâm nhưng chưa được đầu tư, chưa có các chiến lược, quy hoạch phát triển cụ thể.

Từ khóa: du lịch nông nghiệp, tiềm năng, phân tích SWOT.

 

SUMMARY

Assessing the potential agritourism of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province

Vu Thi Thanh Thuy1, Nguyen The Hai1, Nguyen Ngoc Anh1, Nguyen The Huan1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

Assessing the potential for agritourism development in Dinh Hoa district was carried out in Phu Dinh, Dinh Bien, Bao Linh and Diem Mac communes. By applying the method of SWOT analysis, interviewing 160 households in 4 communes, combined with the assessment according to the set of criteria, shows that: Phu Dinh and Diem Mac communes are two communes have the potential for agricultural tourism development thanks to their advantages on topography, agricultural landscape, near the sites of the ATK historic site. The average assessing score according to the criteria of 4 communes is from 1.66 – 2.48 points (maximum is 3 points), of which Diem Mac commune reaches 2.01 points, Phu Dinh commune reaches 2.48 points. People in the two communes are still lacking and weak in tourism knowledge in general and agricultural tourism in particular. Agricultural tourism in these localities has been paid attention but has not been invested, there are no strategies and regulations and specific development plan.

Keywords: agricultural tourism, Potential, SWOT analysis.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phan Đình Binh

Email: phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 26/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 05/7/2021

Ngày duyệt đăng: 31/8/2021

024 3821 0374