Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BỔ CẬP TỰ NHIÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG HOLOCEN – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BỔ CẬP TỰ NHIÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG HOLOCEN – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Đình Giang Nam1*, Lê Như Ý1, Bùi Chí Tân1, Nguyễn Hiếu Trung2

1 Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ * Email: ndgnam@ctu.edu.vn

2 Viện Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Lượng bổ cập nước dưới đất (NDĐ) là một thành phần cơ bản trong hệ thống, tuy nhiên, việc đánh giá tiềm năng bổ cập NDĐ hiện nay vẫn còn hạn chế tại đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này được thực hiện để ước tính hiện trạng bổ cập tự nhiên cho nguồn NDĐ đối với sự thay đổi lượng mưa trong tương lai tại khu vực nghiên cứu. Kết hợp phân tích số liệu trong mười năm được ghi nhận tại các giếng quan trắc và mô phỏng lượng mưa trong tương lai từ mô hình khí hậu toàn cầu trên kịch bản báo cáo tổng hợp lần 5 (AR5), phương trình tương quan giữa lượng bổ cập và lượng mưa đã được áp dụng để ước lượng và xây dựng không gian tiềm năng bổ cập nguồn nước dưới đất trong tương lai tại các năm 2030, 2040. Nghiên cứu trình bày cách tiếp cận ứng dụng trong phân tích số liệu và thiết lập một công cụ để ước tính và lập bản đồ bổ cập NDĐ và chỉ rõ các khu vực, vùng tương ứng các mức phục hồi mực nước lượng bổ cập hỗ trợ công tác quy hoạch nhằm hướng tới quản lý nguồn tài nguyên này một cách bền vững tại tỉnh Đồng Tháp.

Từ khóa: bổ cập, Đồng Tháp, lượng mưa, nước dưới đất, tầng Holocen

 

SUMMARY

Potential groundwater recharge in the holocene aquifer – A case study in Dong Thap province

Nguyen Dinh Giang Nam1, Le Nhu Y1, Bui Chi Tan1, Nguyen Hieu Trung2

1 Department of Water Resources, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

2 Institute of Climate Change, Can Tho University

 

Groundwater recharge is an important component of groundwater systems, however, the studies of the potential groundwater recharge assessment were still limited in the Mekong Delta. This study was carried out to estimate the natural groundwater recharge and its dynamics under the future rainfall changes in the study area. Based on monitored ten years’ data of the observed wells, the study estimated the potential groundwater recharge and mapped the potential recharge in the Holocene of the groundwater system. Combining of the analyzed future rainfall simulation from the global climate model in the region based on AR5 scenario, the relationship between groundwater recharge and precipitation has been found and applied for the estimation and setting of potential groundwater recharge maps in the future in the years 2030, 2040. The study presents an applied approach to data analysis and establishes a tool for estimating and mapping groundwater recharge and specifying areas and regions corresponding to levels of recharge water level recovery to support the planning towards sustainable management of groundwater resource in Dong Thap Province.

Keywords: recharge, Dong Thap, rainfall, groundwater, Holocene.

 

Người phản biện: PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí

Email: vpdtri@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 07/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374