Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Thơ1*, Đỗ Hữu Dương2, Hoàng Thị Kim Ngân3, Nguyễn Lê Duy1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

[1] Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội

[1] Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

*Email: levantho@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng hệ thống bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Phúc Thọ, đồng thời biên tập chuẩn hóa 66 tờ bản đồ địa chính tại thị trấn Phúc Thọ để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Dữ liệu không gian được lưu trữ ở khuân dạng *.SDE.bak; GML; Dữ liệu thuộc tính được lưu trữ ở khuôn dạng *.LIS.bak, *.XML; Dữ liệu quét (chụp) bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu trữ ở khuôn dạng *.PDF, gồm tổng số 3.705 file ảnh, sổ địa chính điện tử dưới dạng *.doc. Cơ sở dữ liệu địa chính của đề tài hoàn thành đã được thử nghiệm vận hành, khai thác, sử dụng và đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn. Quá trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính còn gặp phải một số khó khăn tồn tại nhất định, đề tài đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, dữ liệu địa chính.

 

SUMMARY

Assessing the curent status and proposing solutions to complete the cadastral profile for state management of land in Phuc Tho district, Hanoi city

Le Van Tho1, Do Huu Duong2, Hoang Thi Kim Ngan3, Nguyen Le Duy1

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

2 Hanoi Department of Natural Resources and Environment

3 University of Transport Technology

 

The study have evaluated the current status of the cadastral map system in Phuc Tho district. During the implementation of the project, 66 sheets of cadastral map were standardized in Phuc Tho town to build a cadastral database. Spatial data is stored in *.SDE.bak format; GML; Attribute data is stored in the format *.LIS.bak, *.XML; Scan data (capture) of the archive of the Land Use Right Certificate is stored in *.PDF format, including a total of 3,705 image files, digital cadastral book in the form *.doc. The cadastral database of the completed project has been tested to operate, exploit, use and meet specialized tasks. The process of implementing the building of the cadastral database still encounters certain existing difficulties, the project has proposed a number of solutions to contribute to improve the efficiency of the state management on land in the locality.

Keywords: database, data normalization, cadastral database.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Ngọc Anh

Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 20/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 26/8/2021

024 3821 0374