Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TẠI VÙNG ĐẤT BỊ NHIỄM MẶN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TẠI VÙNG ĐẤT BỊ NHIỄM MẶN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Nguyễn Ngọc Thy1*

1Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

*Email: nguyenngocthy@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0989 101 033


TÓM TẮT

Diện tích sản xuất nông nghiệp tại các vùng cửa sông, ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã và đang bị tác động bởi hiện tượng nhiễm mặn do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cùng với tác động của con người cho các mục tiêu phát triển. Vì vậy đánh giá khả năng thích hợp của các loại sử dụng đất nông nghiệp trên vùng bị nhiễm mặn để đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý tối ưu các mục tiêu là vô cùng cần thiết. Ứng dụng các phương pháp phân tích và tích hợp các yếu tố phục vụ đánh giá thích hợp của FAO và kỹ thuật MCE dựa trên điều kiện thuận tự nhiên trong môi trường hiệu quả của GIS cho thấy kết quả nghiên cứu đã góp phần hỗ trợ ra quyết định khi phân bố sử dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm và khoa học hơn trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp chịu nhiều áp lực như huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Từ khóa: Đánh giá đất đai, sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, vùng cửa sông – ven biển nhiễm mặn.

 

SUMMARY
Evaluating land suitability for using reasonable agricultural land in saline-affected land areas in Can Giuoc district, Long An province


Nguyen Ngoc Thy1

1Faculty of Land and Real Estate Management, Nong Lam University – Ho Chi  Minh City

The agricultural production areas in the estuaries and coastal regions of the Mekong Delta has been affected by salinization due to the impact of climate change and sea level rise by human impacts to environment for their development goals. Therefore, assessing the suitability of different agricultural land use types in saline-affected areas to propose solutions for optimal and rational land use is extremely necessary. Applying methods of analysis and integrating factors bases on FAO theoretical basis and MCE techniques following natural favorable conditions in an effective GIS environment showed that research results have contributed to support making decisions for allocating agricultural land use more efficiently, economically and scientifically in the context that agricultural land areas are under a high pressure as Can Giuoc district, Long An province.

Keywords: Land evaluation, reasonablbe agricultural land use, saline coastal areas.

 

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh

Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 09/12/2021

Ngày thông qua phản biện: 21/12/2021

Ngày duyệt đăng: 23/12/2021

024 3821 0374