Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU

ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU

Lê Tấn Lợi1, Bùi Phương Duy2

[1] Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ,
Email: ltloi @ctu.edu.vn

2 Sinh viên ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá và phân vùng thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Phương pháp phỏng vấn nông hộ, khoan khảo sát đất và đánh giá thích nghi đất đai được áp dụng để thực hiện nghiên cứu. Kết quả xác định được 16 đơn vị đất đai từ 5 đặc tính: độ sâu tầng phèn, độ sâu tầng sinh phèn, độ sâu ngập, thời gian ngập, độ dày tầng canh tác và đã phân được 5 vùng thích nghi cho 5 kiểu sử dụng đất. Phần lớn các kiểu sử dụng đất được đánh giá thích nghi trung bình (S2), số còn lại có thích nghi kém (S3). Vùng thích nghi I và IV có diện tích lớn và đều thích nghi S2 cho kiểu sử dụng đất lúa, tràm, keo lai, lúa – tôm. Vùng II cũng có diện tích khá lớn và có thích nghi S2 cho hầu hết các kiểu sử dụng đất. Riêng vùng III được đánh giá thuận lợi vì thích nghi S2 cho tất cả kiểu sử dụng đất, tuy nhiên diện tích nhỏ không đáng kể. Vùng V nên ưu tiên cho kiểu sử dụng đất tràm và keo lai. Cần áp dụng khoa học kỹ thuật để cải tạo, nâng cấp thích nghi, ưu tiên cho vùng I, IV và III.

Từ khoá: đánh giá thích nghi đất đai, phân vùng thích nghi, kiểu sử dụng đất, đơn vị đất đai.

 

SUMMARY

Land suitability evaluation for land use types of U Minh district, Ca Mau province

Le Tan Loi1, Bui Phuong Duy2

1Faculty of Evironment & Natural Resources, Can Tho University
2Student of Evironment & Natural Resources, Can Tho University

The aims of the study were to evalutate and zoning for land suitability of land use types at U Minh district, Ca Mau province. Methods of household interview, soil survey and land evaluation were used to carry out the study. The results showed that 16 land units were determined from 5 land properties: The depth of actually acid sulphate soils, the depth of potential acid sulphate soils, the depth of water flooding, time of water flooding and the thickness of cultivated layer. Five suitable zones were determined for 5 land use types (LUT). Most of LUTs were suitable at S2, some of them were suitable at S3. The zones I & IV had large area and giving suitable at S2 for LUTs of Rice, Melaleuca forest, Acacia forest and Rice – Shrimp. Beside that zone II had relatively large area and is suitable at S2 for most of LUTs. Zone III was evaluated propitious, because suitable for all LUTs at S2, but they had small area. Need to give priority for LUT of Melaleuca forest in Zone V and need to apply new technique to improve the suitability for all LUTs and giving priority for zone I, IV and III.

Keywords: land evaluation, land use types, land units, suitability zoning.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Email: ngocnongtn@yahoo.com.vn

Ngày nhận bài: 24/5/2021

Ngày thông qua phản biện: 07/6/2021

Ngày duyệt đăng: 08/6/2021

024 3821 0374