Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phạm Thanh Thảo1* , Phan Trung Hiền2

1Nghiên cứu sinh ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

*Email: phamthanhthao8889@gmail.com

2Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản lý tài chính về đất đai tại thành phố Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập số liệu từ các đối tượng và cán bộ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Phần mềm Excel và phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để so sánh, đánh giá công tác định giá đất. Kết quả cho thấy hầu hết những người được phỏng vấn đều cho rằng giá đất trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cao, nhưng chỉ tập trung một số khu vực và được đánh giá là giá đất do Nhà nước quy định chưa phù hợp với giá đất trên thị trường. Đa số cán bộ công chức, viên chức đều thống nhất ý kiến giá đất tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng ngày càng tăng cao và rất quan tâm đến công tác quản lý tài chính về đất đai tại địa phương. Chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong quản lý tình trạng tăng giá đất cục bộ tại một số khu vực và nạn đầu cơ đất đai.

Từ khóa: đánh giá tác động, giá đất, công tác quản lý đất, định giá đất.

 

Assessing the impacts of land valuation in Can Tho city

Pham Thanh Thao1, Phan Trung Hien2

1PhD Student of Can Tho University

2Can Tho University

SUMMARY

The aim of the study is to assess the financial land management in Can Tho city. The interview method was use to collect the data from people and officers who were related to the financial land management in the studied region. The Excel software and descriptive statistical were used to analyse data. The results showed that most people believe that the land price in the city is increasing, but concentrating only in a few areas and was assessed that the land price regulated by the State was not consistent land prices in the market. Most cadres and civil servants agreed that the land price in Can Tho city is increasing and very interested in the financial management of land in the locality. The local authority were having difficulty managing local land price increases in some areas and land speculation.

Keywords: impact assessment, land price, management land, value land

 

Người phản biện:

PSG.TS. Lê Tấn Lợi; email: ltloi@ctu.edu.vn

GS.TS. Lê Quang Trí; email: lqtri@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 29/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374